Διαβούλευση 20/11: Κατάρτιση σχεδίου τεχνικού & οικονομικού προγράμματος 2021

Σήμερα 20-11  στις 17.00μμ θα συζητηθεί σε διαβούλευση η κατάρτιση σχεδίου του τεχνικού και του οικονομικού προγράμματος 2021

1: ΘΕΜΑ: Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2021.

Σύμφωνα με το άρθρο 63 του ν. 3852/2010 «Καλλικράτης», μεταξύ των αρμοδιοτήτων που ασκεί η Εκτελεστική Επιτροπή είναι και η κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος την οποία στη συνέχεια εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση. Στην προκειμένη περίπτωση και με βάση τα ως άνω ισχύοντα σας θέτουμε υπόψη του προτεινόμενο σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2021, προκειμένου να λάβετε απόφαση με την οποία θα προβείτε στην κατάρτιση του. Επιπλέον σας παραθέτουμε στοιχεία του Τεχνικού Προγράμματος για περισσότερη ενημέρωση σας.

Στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το 2021, ανά κατηγορία προβλέπονται οι κάτωθι δαπάνες σε ευρώ:

2: ΘΕΜΑ: Κατάρτιση προσχεδίου Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.

Σύμφωνα με το άρθρο 63 περιπτ. δ΄ & 266 παρ. 4, του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α 87/7-6-10), παρ. 4 αρθ. 77 του Ν. 4172/13 (ΦΕΚ Α 167/23-7-13), η Εκτελεστική Επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών του Δήμου στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, και εισηγείται προσχέδιο αυτού, στην Οικονομική Επιτροπή

Κατόπιν τούτων σας καταθέτω προϋπολογισμό εσόδων – εξόδων του Δήμου Αγίας Παρασκευής οικονομικού έτους 2021.

  • Εκτελεστική Επιτροπή κατόπιν διαλόγου και παρατηρήσεων που διατυπώθηκαν αφού συγκέντρωσε και αξιολόγησε τις προτάσεις των υπηρεσιών του Δήµου,