Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 10/2

Σύμφωνα με στις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 10.02.2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00π.μ. με θέματα:

  1. Έγκριση ή μη του Πρακτικού ΙΙΙ περί αποσφράγισης – ελέγχου και αξιολόγησης, δικαιολογητικών κατακύρωσης, της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης, και οριστική κατακύρωση του ανοικτού διαγωνισμού με Α/Α 100251 συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ».
  2. Λήψη απόφασης για την κατάρτιση των όρων διακήρυξης, έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης για την κατασκευή του έργου: «Ανάπλαση οδού Αιγαίου Πελάγους από την οδό Ελβετίας προς και έως την οδό Γραβιάς».
  3. Έγκριση ή μη αιτούντων στο πρόγραμμα απαλλαγής από τα δημοτικά τέλη και τον δημοτικό φόρο.
  4. Έγκριση ή μη των πρακτικών αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής Διενέργεια και Αξιολόγησης προσφορών του πρόχειρου διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο: «Προμήθεια Οστεοφυλακίων».

                                                          Αγία Παρασκευή  05-02-2021

                                                                       Ο Πρόεδρος – Δήμαρχος

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ