“Νέα Αρχή”: Χορήγηση Στοιχείων της Οικοδομικής Άδειας Έργου (Δημαρχείο)

Σχετ:α.Ν. 3463/2006‘’Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων” (ΦΕΚ A’ 114).

β.    Ν. 3852/2010 ‘’Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης’’ (ΦΕΚ Α’ 89).

γ.    N. 4013/2011 ‘’Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)– Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α’ 204).

 δ.Ν. 4412/2016 ‘’Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)’’ (ΦΕΚ Α’ 147).

ε.Η με αριθμό 162/2013 οικοδ. Άδεια ΥΔΟΜ Δήμου Αγ. Παρασκευής

Παρακαλώ όμως μου χορηγηθούν άμεσα, λόγω της σοβαρότητας του θέματος, σε ηλεκτρονική μορφή τα παρακάτω στοιχεία που αφορούν στην οικοδομική άδεια του έργου: «Ανέγερση Νέου Δημαρχιακού Μεγάρου Δήμου Αγίας Παρασκευής» καθώς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο σχετικό με τα υπόψη ερωτήματα:

  1. Έχουν συνταξιοδοτηθεί, παραιτηθεί, αντικατασταθεί, ή κωλύονται για κάποιον λόγο  επιβλέποντες μηχανικοί, που έχουν δηλωθεί στην (ε) σχετ. οικοδομική άδεια του Νέου Δημαρχείου;
  2. Εάν πράγματι υπάρχει διαφοροποίηση, εκδόθηκε η απαιτούμενη στην περίπτωση αυτή αναθεώρηση οικοδομικής άδειας; Εάν δεν εκδόθηκε αναθεώρηση, πότε αυτή θα υποβληθεί και γιατί ο Δήμος προχώρησε στην έναρξη του έργου και στις εργασίες κοπής των δέντρων;
  3. Το γνώριζε ο Δήμαρχος  και οι αρμόδιοι του Δήμου (αντιδήμαρχος, προϊστάμενος τεχνικών υπηρεσιών, κλπ) όταν  προέβησαν στις διαδικασίες   έναρξης των εργασιών;
  4. Τηρήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 50 (τροποποίηση του άρθρου 42) του Ν. 4495/2017 για την αναθεώρηση της οικοδομικής άδειας; Αν δεν τηρήθηκαν, δεδομένου ότι υπήρχε πολύς χρόνος στον Δήμο μέχρι την υπογραφή της σύμβασης, εξηγήστε τους λόγους.
  5. Γνωρίζατε τα παραπάνω όταν με έγγραφες εντολές («εντέλλεσθε» του Δημάρχου) υποχρεώσατε την αρμόδια Διεύθυνση Τμήματος Πρασίνου και την αρμόδια Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής  να κόψει τα δέντρα παρά τις έγγραφες αντιρρήσεις τους για την νομιμότητα των ενεργειών και την μη επάρκεια των μέσων;
  6. Ποιος είναι ο ορισμένος επιβλέπων μηχανικός της γενικής επίβλεψης αρμόδιος κατά την άδεια για τις εργασίες κοπής των δέντρων; Έδωσε την έγκρισή του; Ήταν παρών στην εργασία κοπής των δέντρων;
  7. Ενημερώσατε τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής και τον ανάδοχο του έργου εγγράφως για όλα τα παραπάνω, ή τουλάχιστον προφορικά στις συσκέψεις που πραγματοποιήθηκαν με την συμμετοχή Περιφέρειας Αττικής, Δήμου Αγίας Παρασκευής και αναδόχου;
  8. Για την μέχρι τώρα καθυστέρηση των εργασιών και για όση ενδεχομένως προκληθεί από αμέλεια ή παραλείψεις προτίθεστε να αναζητήσετε ευθύνες προκειμένου να καταλογιστεί η ζημιά του Δημοσίου αλλά και του Δήμου, ο οποίος καταβάλει μισθώματα για την στέγαση των υπηρεσιών του;

Σας επισημαίνω ότι έχω άμεσο, προσωπικό και  έννομο συμφέρον για ενημέρωση επί των ανωτέρω, λόγω της θεσμικής μου ιδιότητας ως Δημοτικού Συμβούλου, Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης και μέλους της Ο.Ε.  προκειμένου να ασκήσω επιμελώς τα καθήκοντά μου και τον θεσμικό μου ρόλο, ιδιαίτερα μάλιστα σε θέματα που παραβιάζεται προδήλως η νομιμότητα.

Γεώργιος Οικονόμου

Δημοτικός Σύμβουλος

Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης

Νέα Αρχή για την Αγία Παρασκευή