Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής μέσω τηλεδιάσκεψης στις 10/3

Σύμφωνα με στις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 10.03.2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 με θέματα:

  1. Λήψη απόφασης για την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευές φθορών οδοστρωμάτων 2018».
  2. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε) που περιλαμβάνει τη 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών για το έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΕΥΓ. ΓΙΑΒΑΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ».
  1. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 4ου τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (4ο τακτοποιητικό Α.Π.Ε.) του έργου «Συντηρήσεις Επισκευές Έργων Οδοποιίας έτους 2017».
  2. Λήψη απόφασης για την έγκριση του  5ου Α.Π.Ε.- Τακτοποιητικού του έργου ‘ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΠΕΥΚΑΚΙΑ» Αγίας Παρασκευής».
  3. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπάνης και ορισμός υπολόγου.

                                                 Αγία Παρασκευή  05-03-2021

                                                                       Ο Πρόεδρος – Δήμαρχος

  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ