Απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, δικαιώνει συμβασιούχους «Κοινωφελούς Εργασίας» του ΟΑΕΔ του Δήμου Αγίας Παρασκευής

Σημαντική δικαστική απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, δικαιώνει συμβασιούχους «Κοινωφελούς Εργασίας» του ΟΑΕΔ, δύο χρόνια μετά τη λήξη των συμβάσεών τους, προσωρινά, ως αορίστου χρόνου, με όλες τις περαιτέρω συνέπειες.

Συγκεκριμένα, το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 3599/14.09.2021 απόφασης Ασφαλιστικών Μέτρων, δέχθηκε την αίτηση τεσσάρων εργαζομένων συμβασιούχων, οι οποίοι απασχολούνταν με τα Προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ, μέχρι τον Οκτώβριο του 2019, με ειδικότητες ΥΕ Εργάτρια Καθαριότητας η πρώτη, ΔΕ Διοικητικού η δεύτερη, ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού η τρίτη και ΔΕ Γενικών Καθηκόντων ο τέταρτος.

Με την ως άνω απόφαση, ο Δήμος Αγίας Παρασκευής Αττικής υποχρεώνεται να αποδέχεται προσωρινά τις προσηκόντως προσφερόμενες υπηρεσίες των ως άνω εργαζομένων και να τους απασχολεί στη θέση, την ειδικότητα και με τις αποδοχές που αντιστοιχούν εκ του νόμου με αυτή την υπηρεσιακή ένταξη και εξέλιξη, λαμβανομένων υπόψη και των λοιπών τυπικών τους προσόντων, καταβάλλοντας τις νόμιμες αποδοχές τους, έως την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί της κύριας αγωγής τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, οι συμβάσεις των ως άνω εργαζομένων έληξαν τον Οκτώβριο του 2019, ότε προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη, ζητώντας την προσωρινή και την οριστική δικαστική τους προστασία.

Το αίτημα της προσωρινής διαταγής τους είχε απορριφθεί, με αποτέλεσμα να παραμείνουν στην ανεργία επί σχεδόν δύο χρόνια.

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών δέχθηκε μεταξύ άλλων τα κάτωθι: «Το καθ’ ου ως εργοδότης τους, καθ’ όλη τη διάρκεια της απασχόλησής τους, όριζε και ήλεγχε, μέσω των εκπροσώπων των φορέων αυτού τα καθήκοντα των αιτούντων. Συνεπώς, μολονότι οι αιτούντες προσλήφθηκαν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, που από τη φύση τους συνάπτονται για την κάλυψη πρόσκαιρων και έκτακτων αναγκών που συνδέονται με τα συγκεκριμένα έργα μέχρι την περάτωση αυτών, στην πραγματικότητα απασχολήθηκαν από το καθ’ ου για την κάλυψη συνήθων, τρεχουσών και απολύτως τακτικών, προβλέψιμων και υπαρχουσών αναγκών αυτού, μόνιμης, διαρκούς και πάγιας προοπτικής, συναρτημένες και σχετικές προς τις ανάγκες που εξυπηρετεί παράλληλα και το μόνιμο προσωπικό των υπηρεσιών του. Κατ’ ακολουθίαν, κάλυπταν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του καθ’ ου, απασχολούμενοι σε θέσεις μονίμων υπαλλήλων υπό τις εντολές ΚΑΙ οδηγίες αυτού και των οργάνων του, που ακούσαν εποπτεία και καθόριζαν τον τόπο, τον τρόπο και το χρόνο της εργασίας τους, υποχρεούμενοι να συμμορφώνονται με αυτούς και να δέχονται τον έλεγχο, τόσο για την τήρηση των εντολών και οδηγιών όσο και για την επιμελή εκτέλεση της εργασίας προσερχόμενοι στα καθήκοντά τους καθημερινά σε συγκεκριμένο ωράριο, όπως και οι μόνιμοι υπάλληλοι του καθ’ ου. Το τελευταίο αποσκοπούσε σε αυτή καθεαυτή την απασχόληση των αιτούντων για την κάλυψη των παγίων και διαρκών αναγκών του, δεδομένου ότι το μόνιμο προσωπικό του δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών του και όχι στην κάλυψη πρόσκαιρων και εκτάκτων αναγκών. Συνεπώς, οι αιτούντες συνδέονται με το καθ’ ου, με την έννομη σχέση της συμβάσεως εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου με όλες τις περαιτέρω συνέπειες (πχ. μισθολογικές, ασφαλιστικές, συνταξιοδοτικές κλπ) του στοιχείου της εξάρτησης και όχι της συμβάσεως ορισμένου χρόνου, η οποία καταρτίσθηκε με πρόθεση καταστρατήγησης της διάταξης του άρθρου 8 παρ. 3 του Ν. 2112/1920, που επιτηρεί τους σκοπούς της κοινοτικής οδηγίας 1999/70/ΕΚ.».

Η προσφάτως δημοσιευθείσα ως άνω απόφαση έχει μεγάλη σημασία, δεδομένου ότι το Δικαστήριο αφενός δικαίωσε, ύστερα από δύο χρόνια ανεργίας το κατεπείγον της χορήγησης στους εργαζόμενους της προσωρινής δικαστικής προστασίας και αφετέρου, αναγνωρίζει, έστω προσωρινά, την εργασία των αιτούντων, ως αορίστου χρόνου, με όλες τις περαιτέρω συνέπειες (πχ. μισθολογικές, ασφαλιστικές, συνταξιοδοτικές κλπ).

Με τα δεδομένα αυτά, ο Δήμος Αγίας Παρασκευής, θα πρέπει να τους επαναπροσλάβει στις ίδιες θέσεις που κατείχαν πριν την απόλυσή τους, καταβάλλοντας σε αυτούς, όχι τις μειωμένες αποδοχές που λάμβαναν από τον ΟΑΕΔ αλλά τις νόμιμες αποδοχές που καταβάλλει στους μόνιμους εργαζόμενους της ίδιας με αυτούς ειδικότητας.