Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 29/9

Σύμφωνα με στις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα  (Λ. Μεσογείων 415-417)στις 29-09-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00  με θέματα:

  1. Κατάρτιση σχεδίου της 10ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.
  2. Υποβολή Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού, για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΑΡΚΟΦΑΓΩΝ».
  1. Λήψη απόφασης για την έγκριση των τευχών δημοπράτησης και την κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την κατασκευή του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΕΩΝΙΔΟΥ».
  2. Παράταση συμβάσεων προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. σύμφωνα με το άρθρο 147 του ν.4821/2021 (ΦΕΚ 170Α) για την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19,  του Δήμου.
  3. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: ‘Ανάπλαση οδού Ευγ. Γιαβάση και λοιπών οδών στην περίμετρο της κεντρικής πλατείας’ (Α.Μ. 44/2018)»
  4. Έγκριση ή μη αιτούντων στο πρόγραμμα απαλλαγής από τα δημοτικά τέλη και τον δημοτικό φόρο.

                                                                          Αγία Παρασκευή 24-09-2021

                                                                      Ο Δήμαρχος

  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΖΟΡΜΠΑΣ