Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής & Οικονομικής Επιτροπής στις 7/9

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 καλείσθε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου,που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Λεωφ. Μεσογείων 415-417) στις 07-09-2022 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 12.00μ.μ με θέματα:

 1. Εκ νέου συγκρότηση της Ε.Π.Ζ. κατόπιν της απόφασης Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων μετά τη λήξη της θητείας τους.
 2. Λήψη απόφασης για τη μεταφορά κάδων της οδού Καραολή Δημητρίου.

Σύμφωνα με στις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα  (Λ. Μεσογείων 415-417)στις 07-09-2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 με θέματα:

 1. Εκ νέου συγκρότηση της Ο.Ε. κατόπιν της απόφασης Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων μετά τη λήξη της θητείας τους.
 2. Έγκριση 7ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής» οικονομικού έτους 2022.
 3. Έγκριση 8ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής» οικονομικού έτους 2022.
 4. Έγκριση ή μη του πρακτικού Νο Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ».
 5. Παράταση του χρόνου παράδοσης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» ΟΜΑΔΑ Γ: ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ενός ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ΄΄, με Α/Α 104394 συστήματος ΕΣΗΔΗΣ και ΟΜΑΔΑ E: ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ενός ΦΟΡΤΩΤΗ-ΕΚΣΚΑΦΕΑ΄΄, με Α/Α 104413 συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.
 6. Εξειδίκευση πίστωσης για συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα συνολικού ποσού 5.641,39€ (3.481,38€ +300,00€+1.860,00€).
 7. Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 203/2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγίας Παρασκευής, μόνο όσον αφορά στη συγκρότηση της Επιτροπή Διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του Διαγωνισμού, με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ για το έτος 2022».
 1. Λήψη απόφασης για την ανάθεση της υπηρεσίας εξειδικευμένου τεχνικού συμβούλου «Παροχή Υπηρεσίας για διόρθωση ορίων ακινήτων-υποστήριξη δικαστικών αγωγών στις αρχικές Κτηματολογικές εγγραφές».
 2. Απόδοση Λογαριασμού Εντάλματος Προπληρωμής ποσού 800,00€ και απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.
 3. Εξειδίκευση πίστωσης και Γ’ κατανομή ποσού ΚΑΠ έτους 2022, στις σχολικές επιτροπές του Δήμου Αγίας Παρασκευής για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών.