Επιστολές του κ. Κουβόπουλου προς τις Διευθύντριες της Οικονομικής και Τεχνικής Υπηρεσίας

Δημοσιεύουμε τις αιτήσεις του κου Κώστα Κουβόπουλου (Αγ. Παρασκευή Νεα εποχή-Αδέσμευτη νέα πόλη) προς τις Διευθύντριες της Οικονομικής και της Τεχνικής υπηρεσίας, που αφορούν έγγραφα σε σχέση με την ανάπλαση του ιστορικού κέντρου και συγκεκριμένα την Αγίου Ιωάννου. Τα έγγραφα δημοσιεύονται όπως ακριβώς μας εστάλησαν.

Το θέμα συζητήθηκε στο Δ.Σ. στις 25/4/12 και όπως θα είδατε στα video ο κ. Κουβόπουλος αναφέρει το ιστορικό με τα έγγραφα που αιτήθηκαν από τις υπηρεσίες του Δήμου.

 

  ΠΡΟΣ :                    Την κυρία

                                   Διευθύντρια Οικονομικών  Υπηρεσιών

                                   Δήμου Αγίας Παρασκευής .

                                                 ΕΝΤΑΥΘΑ

Κυρία Διευθύντρια

                             Μέσα στα χρονικά πλαίσια που ο νόμος ορίζει , αλλά και μέσα στα πλαίσια της σωστής ενημερώσεώς μου , προκειμένου να διεκπεραιώνω τα καθήκοντά μου ευόρκως και ευσυνειδήτως , ως Αρχηγού Δημοτικής Παρατάξεως και Δημοτικού Συμβούλου , τα οποία και αυτά σαφέστατα από τις κείμενες διατάξεις των νόμων ορίζονται  αιτούμαι όπως ΑΝΥΠΕΡΘΕΤΩΣ εντός αυτών μου χορηγήσετε :

                                1.- Κεκυρωμένο αντίγραφο του οικείου  χρηματικού εντάλματος που εξέδωσε η Υπηρεσία σας προκειμένου να πληρωθούν οι πλάκες ιγνιμβρίτη (;) που προορίζονται για την πλακόστρωση της οδού Αγίου Ιωάννου και που ευρίσκονται άλλες εξ αυτών αποθηκευμένες στο δημοτικό οικόπεδο και άλλες έχουν ήδη τοποθετηθεί στο πλακόστρωμα της οδού .

                                    2.- Κεκυρωμένο αντίγραφο του οικείου χρηματικού εντάλματος που εξέδωσεν η Υπηρεσία σας προκειμένου , να εξοφληθεί η μελετητική εταιρεία , που ανέλαβε και προέβη στην από Μαρτίου 2012, σύνταξη της μελέτης < ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ( Β ΦΑΣΗ) > , αναγράφοντας ταυτόχρονα τον  Κ.Α. του Προϋπολογισμού Οικονομικού  έτους 2012 του Δήμου .

                                     3.- Μου γνωρίσετε τον τίτλο , την πίστωση και τον Κ.Α. του Προϋπολογισμού , που έχει εγγραφεί το ως άνω έργο καθώς και αν τούτο έχει προβλεφθεί στο ισχύον Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου μας .

Κλείνοντας σας γνωρίζω , ότι την  όποια απάντηση μου αποστείλετε , αν σας επιτρέψουν να μου αποστείλετε , μαζί με το παρόν έγγραφό μου θα τα αποστείλω :  Α) Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και Β) Στο Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων , για την εξακρίβωση των όποιων νομίμων ή παρανόμων  ενεργειών, που έχουν σχέση  με την παρούσα υπόθεση .  Πιστεύοντας ότι δεν θα θελήσετε να εμπλακείτε σε <παιγνίδια εξουσίας> , λόγω του γνωστού ήθους σας και της υπηρεσιακής σας κατάρτισης αλλά και εντιμότητάς σας , αναμένω εντός των χρονικών ορίων τα οποία σαφέστατα ο νόμος ορίζει , την όποιαν απάντησην  θελήσετε να μου δώσετε .

 

                                                 Ο Αναμένων

                              ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  Γ  ΚΟΥΒΟΠΟΥΛΟΣ

————————————————————————————

ΠΡΟΣ :

                                 Την κ. Τσαχπίνογλου  Φωτεινή

                                   Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών

                                   Δήμου Αγίας Παρασκευής .

                                                 ΕΝΤΑΥΘΑ

Κυρία Διευθύντρια

                             Μέσα στα χρονικά πλαίσια που ο νόμος ορίζει , αλλά και μέσα στα πλαίσια της σωστής ενημερώσεώς μου , προκειμένου να διεκπεραιώνω τα καθήκοντά μου ευόρκως και ευσυνειδήτως , ως Αρχηγού Δημοτικής Παρατάξεως και Δημοτικού Συμβούλου , τα οποία και αυτά σαφέστατα από τις κείμενες διατάξεις των νόμων ορίζονται  αιτούμαι όπως ΑΝΥΠΕΡΘΕΤΩΣ εντός αυτών των χρονικών ορίων μου χορηγήσετε :

                                     1.- Βεβαίωση στην οποία ρητά και με σαφήνεια , να αναγράφεται η κατηγορία που υπάγεται η από Μαρτίου 2012 συνταχθείσα Μελέτη και υπό τον τίτλο <ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (Β ΦΑΣΗ) δηλαδή αν πρόκειται π.χ. Περί Χωροταξικής μελέτης , περί πολεοδομικής μελέτης και ούτω καθ’ εξής .

                                   2.- Μου χορηγήσετε κεκυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου που αποστείλατε στον Δήμαρχο , και με το οποίο δηλώσατε ότι η Υπηρεσία σας αδυνατεί να προβεί στην σύνταξη της ως άνω μελέτης και εισηγήθηκε την ανάθεση της συντάξεως της σε μελετητικό γραφείο , ως ο ίδιος ο Δήμαρχος εδήλωσε στην από 26 Απριλίου 2012 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την συζήτηση της εγκρίσεως της ως άνω μελέτης από αυτό .

                                           3.- Μου χορηγήσετε κεκυρωμένο αντίγραφο , της εισηγήσεως που καταθέσατε στον Δήμαρχο και μέσω της οποίας του υποδείξατε τον τρόπο της Αναθέσεως συντάξεως της μελέτης σε μελετητικό γραφείο , ως ο ίδιος κατέθεσε τούτο στην ως άνω συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου . 

                                         4.- Μου χορηγήσετε κεκυρωμένα αντίγραφα της προμήθειας των πλακών ιγνιμβρίτη (;) που ευρίσκονται στο Δημοτικό οικόπεδο της Πλατείας , καθώς και αυτών που τοποθετήθηκαν ήδη στην οδό Αγίου Ιωάννου , όπως και κάθε άλλο τιμολόγιο που σχετίζετε με το κατά τα ως άνω αναφερόμενο έργο .

                                          5.- Μου χορηγήσετε κεκυρωμένο αντίγραφο της υπογραφείσης συμβάσεως μεταξύ του Δημάρχου και της μελετητικής εταιρείας , με την οποίαν συνεφωνήθει η σύνταξη της ως άνω μελέτης , ποσού δρχ. 15.000 ευρώ , όπως ο ίδιος ο Δήμαρχος κατέθεσε .

                                     6.- Μου αναφέρετε την διαδικασία  και την κείμενη νομοθεσία την οποίαν εισηγηθήκατε στον Δήμαρχο προκειμένου να προβεί στην ανάθεση της σύνταξης της ως άνω μελέτης  , σε μελετητικό γραφείο .

                                        7.- Μου γνωρίσετε τους λόγους για τους οποίους δεν παρέστη εκπρόσωπος της Υπηρεσίας σας στην ως άνω συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου , προκειμένου να απαντήσετε σε εύλογα ερωτήματα και απορίες μου , στις οποίες ο Δήμαρχος , απλά απειλούσε χωρίς να απαντά στα ερωτήματα που του έθεσα , εκτός από αυτά που σας έκανα γνωστά , κατά τα ως άνω και  τέλος  μου γνωρίσετε:

                                     8.- Εάν  ,   η  Επιτροπή Ποιότητα Ζωής , νομίμως   με την υπ’ αριθ.  30 /2012 Απόφασή της ΕΝΕΚΡΙΝΕ :

                                       < …τα  Α και Β στάδια της μελέτης τροποποίησης ανάπλασης  ιστορικού κέντρου της πόλης …> , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  73    παρ. 1  περ. Β  υποπερίπτωση ii  .                                                                                                                                                                  

                             Κλείνοντας σας γνωρίζω , ότι την  όποια απάντηση μου αποστείλετε , αν σας επιτρέψουν να μου αποστείλετε , μαζί με το παρόν έγγραφό μου θα τα αποστείλω :  Α) Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και Β) Στο Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων , για την εξακρίβωση των όποιων νομίμων ή παρανόμων  ενεργειών, που έχουν σχέση  με την παρούσα υπόθεση .  Πιστεύοντας ότι δεν θα θελήσετε να εμπλακείτε σε <παιγνίδια εξουσίας> , λόγω του γνωστού ήθους σας και της υπηρεσιακής σας κατάρτισης αλλά και εντιμότητάς σας , αναμένω εντός των χρονικών ορίων τα οποία σαφέστατα ο νόμος ορίζει , την όποιαν απάντησην  θελήσετε να μου δώσετε .

 

                                                 Ο Αναμένων

                              ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  Γ  ΚΟΥΒΟΠΟΥΛΟΣ