Ρητά πλέον η Ανάρτηση δαπανών Ο.Τ.Α. στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» [Εγκύκλιος]

diavgia-thumb-large
Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. (ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ, ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ)

, ως προς το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 10Β, και ειδικότερα ως προς την έννοια των «λοιπών μη κερδοσκοπικών φορέων» οι οποίοι, εφόσον επιχορηγούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, κατά την παρ. 2 του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995, με ποσό άνω των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ συνολικά ετησίως, φέρουν την υποχρέωση της δημοσίευσης απολογιστικών στοιχείων δαπανών, διευκρινίζει ότι,- Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, τα οποία ήδη υπάγονται ρητά στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 1-8 του Ν. 3861/2010-Πρόγραμμα Διαύγεια και κατά συνέπεια έχουν υποχρέωση ανάρτησης των πράξεων της παρ. 4 του άρθρου 2 του ιδίου Νόμου, στις οποίες ήδη συμπεριλαμβάνονται πράξεις οικονομικού χαρακτήρα δια των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια σε ότι αφορά την οικονομική τους δραστηριότητα, δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 10Β ως επιχορηγούμενοι φορείς.Για παράδειγμα, στην περίπτωση των ΟΤΑ, όλα τα νομικά πρόσωπα είτε δημοσίου δικαίου, όπως οι κοινωφελείς επιχειρήσεις, είτε ιδιωτικού δικαίου, του εκάστοτε Δήμου, υπάγονται ρητά στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 1-8 του Ν. 3861/2010, έχουν υποχρέωση ανάρτησης των πράξεων της παρ. 4 του άρθρου 2 και δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 10Β ως επιχορηγούμενοι φορείς.

Αντίθετα, φορείς όπως, ενδεικτικά, τα επιχορηγούμενα από Δήμους αθλητικά σωματεία, τα οποία δεν υπάγονται μέχρι σήμερα στο Πρόγραμμα Διαύγεια, εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 10Β. Δηλαδή η υποχρέωση ανάρτησης στοιχείων δαπανών δεν αφορά όσους μέχρι σήμερα αναρτούν τις πράξεις τους στο «Διαύγεια».

Ακολουθεί ολόκληρη η εγκύκλιος σε επισυναπτόμενο αρχείο.

 

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ | Προβολή/κατέβασμα
http://www.epoli.gr