Συνεδριάζει το Δ.Σ στις 21/6

                                                   Φώτο Αρχείου

Την Πέμπτη 21 Ιουνίου στις 4.00 μ.μ. συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής, στην αντίστοιχη αίθουσα του Δημαρχείου (Λεωφ. Μεσογείων 415-417), με θέματα:
1.Τροποποίηση της 107/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί μερικής τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Μ. Κοντοπούλου).
2.Μερική τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας των Παιδικών Σταθμών Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Πρόεδρος κ. Καβρουδάκη – Δημητρίου Μαργαρίτα).
3.Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας θρησκευτικών εμποροπανηγύρεων Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
4.Συζήτηση και λήψη απόφασης για πιλοτική εφαρμογή Συμμετοχικού Προϋπολογισμού στα πλαίσια του Προϋπολογισμού και του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου στην περιοχή Τσακού (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
5.Έγκριση 6ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2018 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
6.4η Αναμόρφωση 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Πρόεδρος κ. Καβρουδάκη – Δημητρίου Μαργαρίτα).
7.Λήψη απόφασης για τον προσωρινό αποκλεισμό κυκλοφορίας οχημάτων επί της οδού Γιαβάση, από την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου προς και έως την οδό Στρ. Τόμπρα τη θερινή περίοδο» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
8.Κατανομή κοινόχρηστου χώρου κεντρικής πλατείας Αγ. Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
9.Παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στον Κωνσταντίνο Ρωμανάκη επί της Πλατείας Κοραή του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
10.Πρόσληψη προσωπικού κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 82 του ν.4483/2 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Μ. Κοντοπούλου).
11.Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση εκποίησης των αποβλήτων από πλαστικό με τη διαδικασία της φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 και το άρθρο 199 § 1 του νόμου 3463/2006 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Σιδέρης).
12.Υποβολή αιτήσεων άδειας εγκατάστασης Θερινού Κινηματογράφου στο Πολιτιστικό και Αθλητικό Πάρκο «Σταύρος Κώτσης» και χορήγηση άδειας παραστάσεων (εισήγηση: Πρόεδρος κ. Σ. Παπαμιχαήλ).
13.Έγκριση υλοποίησης Θεατρικών – Πολιτιστικών Εκδηλώσεων στα σχολεία της Α΄ Βάθμιας και Β΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Π. Γκόνης).
14.Ορισμός των μελών της Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασιών μετά των αναπληρωματικών τους για όλο το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Π.Δ. 270/1981 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
15.Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων μετά των αναπληρωματικών τους ως μελών της Επιτροπής Εκτίμησης του Εκποιούμενου Υλικού, σύμφωνα με το άρθρο 186 § 5 του νόμου 3463/2006 και του άρθρου 134 § 2 του νόμου 4483/2017 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
16.Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωματικό του για τη δημιουργία 13ου Το.Π.Φ.Υ. Αττικής (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
17.Αντικατάσταση τακτικού και αναπληρωματικού μέλους από το Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ – ΠΑΙΣΔΑΠ (εισήγηση: Πρόεδρος κ. Καβρουδάκη – Δημητρίου Μαργαρίτα).
18.Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 340/2017 Απόφασης Δ.Σ., ως προς τη χωροθέτηση, που αφορά την Λαϊκή αγορά Κοντοπεύκου επί της οδού Δημοσθένους (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
19.Έγκριση δαπάνης ποσού 13.500,00€ σε βάρος του Κ.Α. 00.6733.01 προϋπολογισμού 2018 για οικονομικές ενισχύσεις απόρων (εισήγηση: Εντ. Δημ. Σύμβουλος κ. Γ. Βλάχος).
20.Συνδιοργάνωση εκδήλωσης με τον Αθλητικό Σύλλογο Ταε Κβο Ντο Αγίας παρασκευής (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
21.Συζήτηση και λήψη απόφασης για επιχορήγηση του «Συλλόγου Ζωόφιλων Δήμου Αγίας Παρασκευής» (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
22.Οριστική παραλαβή της μελέτης «Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας πολεοδομικής μελέτης ΠΕ3 του Δήμου Αγίας Παρασκευής» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
23. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ος ΑΠΕ) για το έργο: «Συντήρηση καθολικού ασφαλτοτάπητα 2017» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
24.Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2ος Α.Π.Ε.) για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
25.Έγκριση του υπ’ αριθ. πρωτ. 14970/06.06.2018 πρακτικού της επιτροπής του άρθ. 199, παρ. 6 του Ν. 3463/06, το οποίο αφορά στην καταστροφή και απομάκρυνση ακατάλληλων προς χρήση υλικών (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
26.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «WORLD SECURITY Ι.Ε.Π.Υ.Α. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ και το υπ΄ αριθμό 17522/20-03-2018 ποσού 765,00€ παραστατικό του (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
27.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΜΥΛΩΝΑΣ», και το υπ. αριθμό 2202/30-04-2018 ποσού 7.285,00€ (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
28.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΠΙΠΙΛΙΚΑΚΗΣ Δ. ΧΡΗΣΤΟΣ» και το υπ΄ αριθμό 1800/07-05-2018 ποσού 310,00€ παραστατικό του (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Σιδέρης).
29.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΤΣΕΡΚΕΖΟΣ Ι. & ΣΙΑ Ε.Ε» και το υπ΄ αριθμό 503/06-02-2017 ποσού 756,40€ παραστατικό του (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
30.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΤΣΕΡΚΕΖΟΣ Ι. & ΣΙΑ Ε.Ε» και το υπ΄ αριθμό 508/06-02-2017 ποσού 2.269,20€ παραστατικό του (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
31.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΤΣΕΡΚΕΖΟΣ Ι. & ΣΙΑ Ε.Ε» και το υπ΄ αριθμό 515/02-02-2018 ποσού 2.269,20€ παραστατικό του (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
32.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΤΣΕΡΚΕΖΟΣ Ι. & ΣΙΑ Ε.Ε» και το υπ΄ αριθμό 532/03-04-2018 ποσού 2.269,20€ παραστατικό του (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
33.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «INFOSUPPORT A.E.» και το υπ΄ αριθμό 297/30-03-2018 ποσού 1.829,00€ παραστατικό του (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
34.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «INFOSUPPORT A.E.» και τα υπ΄ αριθμό 298/30-03-2018 παραστατικό ποσού 8.184,00€ και το υπ΄ αριθμό 17/02-05-2018 πιστωτικό τιμολόγιο ποσού 136,40€ (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
35.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «INFOSUPPORT A.E.» και το υπ΄ αριθμό 299/30-03-2018 ποσού 2.015,00€ παραστατικό του (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
36.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «INFOSUPPORT A.E.» και το υπ΄ αριθμό 405/30-04-2018 ποσού 5.239,00€ παραστατικό του (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
37.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών ΠΑΝΤΕΛΗ ΑΣΠΑΣΙΑΣ όπως αναφέρονται στο υπ΄ αριθμ. 34/24.05.2018 (Τ.Π.Υ.) ποσού 950,00€ (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Μ. Κοντοπούλου).
38.Απαλλαγή της κας Κ.Ι. από τα τέλη ταφής της Κ.Μ. (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
39.Κοπή ή μη κοπή Δένδρων επί της οδού Ολυμπίας 20 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).