Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στο Δήμο στο ευρυ μέλλον

Τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) είναι ολιστικά στρατηγικά σχέδια που σχεδιάστηκαν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες κίνησης των πολιτών όπως και λειτουργίας των εμπορικών επιχειρήσεων στις πόλεις για μία καλύτερη ποιότητα ζωής.

Τα ΣΒΑΚ βασίζονται στους υφιστάμενους σχεδιασμούς και λαμβάνουν υπόψη τους τις βασικές αρχές της ενοποίησης χώρων, της συμμετοχής των πολιτών στις διαδικασίες και της αξιολόγησης.

Επιδίωξη ενός ΣΒΑΚ είναι η δημιουργία ενός βιώσιμου συστήματος αστικών μεταφορών με την επίτευξη, τουλάχιστον της εξασφάλισης προσβασιμότητας που παρέχεται από τα δίκτυα μεταφορών σε όλους, της ασφάλειας και της προστασίας, της μείωσης της ρύπανσης και της κατανάλωσης ενέργειας, της αύξησης της αποδοτικότητας και του λόγου κόστους- αποτελεσματικότητας των μετακινήσεων των ανθρώπων και των εμπορευμάτων και κυρίαρχα στην ενίσχυση της ελκυστικότητας και της ποιότητας του Αστικού περιβάλλοντος και του Αστικού σχεδιασμού.

Στο Δήμο μας η αναγκαιότητα της ανάπτυξης ενός ΣΒΑΚ, προέκυψε από την ανάγκη επίλυσης ενός μεγάλου αριθμού προβλημάτων – κοινών για τα μεγάλα αστικά κέντρα-άμεσα συνυφασμένων με την κινητικότητα ανθρώπων και αγαθών και της γενικότερης κυκλοφοριακής οργάνωσης του Δήμου.

Τα βασικότερα προβλήματα κινητικότητας αφορούν στη προσβασιμότητα των κατοίκων στα πεζοδρόμια, στην έλλειψη υποδομών για ΑΜΕΑ, στα προβλήματα που προκύπτουν από την παράνομη στάθμευση, αλλά και στις διαμπερείς κινήσεις.

Για το σύνολο της κοινωνίας είναι πλέον αναγνωρισμένη ανάγκη η αύξηση του ποσοστού χρήσης των μέσων μαζικής μεταφοράς καθώς και των εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης, όπως το ποδήλατο και η πεζή μετακίνηση, σε συνδυασμό με την ανάγκη για μείωση της χρήσης των ΙΧ οχημάτων.

Αυτό ενισχύει την ανάγκη να γίνει άμεσα η υλοποίηση ολοκληρωμένων αστικών παρεμβάσεων, που θα κάνουν ελκυστικούς τους εναλλακτικούς αυτούς τρόπους, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη και ασφαλή μετακίνηση όλων των ατόμων, με προτεραιότητα τα Άτομα με Αναπηρία και Άτομα με μειωμένη Κινητικότητα.

Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος Αγίας Παρασκευής θα εκπονήσει ΣΒΑΚ που θα περιλαμβάνει τα εξής διακριτά στάδια:

  1. Καταγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης
  2. Διαμόρφωση οριστικού σχεδίου κυκλοφοριακής οργάνωσης.

Για να είναι επιτυχής η ολοκλήρωση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας απαιτείται η μαζική συμμετοχή των πολιτών στις διαδικασίες διαβούλευσης που θα πραγματοποιηθούν προκειμένου να διαμορφώσουμε την Αγία Παρασκευή του κοινού μας μέλλοντος.