Αναλυτικά τα 283 άρθρα του «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ 1»

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ Άρθρο 1. Επέκταση του πεδίου εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας στους Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΗΜΩΝ  Άρθρο 2. Κατηγορίες Δήμων Άρθρο 3. Ορεινοί δήμοι

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΤΜΗΜΑ Α΄ 

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ  Άρθρο 4. Συγκρότηση δήμων – Αντικατάσταση του άρθρου 2 του ν. 3852/2010 Άρθρο 5. Κοινότητες – Όργανα διοίκησης κοινοτήτων – Αντικατάσταση του άρθρου 8 του ν. 3852/2010

ΤΜΗΜΑ Β΄ 

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  Άρθρο 6. Διάρκεια δημοτικής περιόδου – Αντικατάσταση του άρθρου 9 του ν. 3852/2010

Το υπόλοιπο του άρθρου εδω :http://kalpinews.gr