Οι Δήμαρχοι προσφεύγουν στη Δικαιοσύνη για τα ταμειακά διαθέσιμα – Τα 7 νομικά επιχειρήματα για ακύρωση της Υ.Α. Χουλιαράκη

Οι Δήμαρχοι προσφεύγουν στη Δικαιοσύνη για τα ταμειακά διαθέσιμα – Τα 7 νομικά επιχειρήματα για ακύρωση της Υ.Α. Χουλιαράκη

Με την προθεσμία των 30 ημερών για τις ενέργειες συμμόρφωσης των ΟΤΑ στην Απόφαση Χουλιαράκη περί σάρωσης των ταμειακών διαθεσίμων να εκπνέει, μετρώντας αντίστροφα από την 24η Ιανουαρίου, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ προχώρησε σήμερα στην αποστολή Επιστολής σε όλους τους Δημάρχους της Χώρας.

Ο Γ. Πατούλης σημειώνει στους Συναδέλφους του ότι μέχρι στιγμής δεν έχει εκδοθεί Υπουργική Απόφαση για την παράταση της έναρξης ισχύος της Απόφασης Χουλιαράκη έως την 1η Ιουλίου 2019.

Ιδίως, όμως, επισημαίνει ότι ανεξαρτήτως της προσωρινής παράτασης εκ μέρους της Κυβέρνησης, η προθεσμία για την άσκηση αίτησης ακύρωσης της Απόφασης στη Δικαιοσύνη λήγει την 24η Μαρτίου 2019.

Για το λόγο αυτό, βάσει και σχετικής Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, τους έστειλε σχέδιο αίτησης ακύρωσης για όσους Δήμους αποφασίσουν να προσφύγουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας εμπροθέσμως.

Επιπλέον δε και σχέδιο  αναφορικά με το νόμιμο τρόπο λήψης της σχετικής Απόφασης από το αρμόδιο συλλογικό όργανο του Δήμου.

Μελετώντας την αίτηση ακύρωσης, προβάλλονται επτά μείζονος σημασίας λόγοι για την ακύρωση της Απόφασης της Κυβέρνησης εναντίον των ταμειακών διαθεσίμων της Αυτοδιοίκησης.

Ο AIRETOS τους κωδικοποίησε ως εξής:

1ος λόγος ακύρωσης: Οι διατάξεις του αρ.69Α του ν.4270/2014, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το αρ.80 του ν. 4549/2018, και της Απόφασης Χουλιαράκη, κατά το μέρος που υποχρεώνουν τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης να μεταφέρουν τα ταμειακά τους διαθέσιμα σε λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδας (ΤτΕ), με την απειλή κυρώσεων, αντίκεινται στη συνταγματικά κατοχυρωμένη οικονομική αυτοτέλεια των ΟΤΑ (άρθρο 102 παρ. 2, 4 και 5 Συντάγματος).

2ος : Οι διατάξεις του ανωτέρω νόμου και της Απόφασης έχουν τεθεί κατά παράβαση της αρχής της αναλογικής / διαφοροποιητικής ισότητας, κατά το μέρος που εξισώνουν τους Οργανισμούς που απολαύουν κατά το Σύνταγμα αυτοδιοίκησης και αυτοτέλειας, με τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που δεν απολαύουν της αυτής συνταγματικής προστασίας.

3ος : Η εξουσιοδοτική διάταξη του ανωτέρω νόμου, σχετικά με την εισαγωγή εξαιρέσεων από την υποχρέωση μεταφοράς των ταμειακών διαθεσίμων στην ΤτΕ, πάσχει αοριστίας και ως εκ τούτου αντίκειται στο αρ.43 παρ. 2 εδ. β’ του Συντάγματος.

4ος : Παράβαση ουσιώδους τύπου, λόγω παράλειψης λήψης και διατύπωσης γνώμης από τους θιγομένους ΟΤΑ, κατά παράβαση των παρ. 2 & 5 του αρ.102 Συντάγματος.

5ος: Ο νόμος και η Απόφαση, κατά το μέρος που υποχρεώνουν τους ΟΤΑ να μεταφέρουν τα ταμειακά τους διαθέσιμα στην ΤτΕ, αντίκεινται στην Οδηγία 2011/85/ΕΕ του Συμβουλίου της 8ης Νοεμβρίου 2011 της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών μελών.

6ος : Ο νόμος και η Απόφαση, κατά το μέρος που υποχρεώνουν τους ΟΤΑ να μεταφέρουν τα ταμειακά τους διαθέσιμα στην ΤτΕ, αντίκεινται στο αρ.9 του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας του Συμβουλίου της Ευρώπης, ο οποίος κυρώθηκε με το ν.1850/1989 και έχει αυξημένη κατά το αρ.28 παρ.1 του Συντάγματος.

7ος : Η απειλή ποινής «καθαιρέσεως» των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και του Δημάρχου αντίκειται στο αρ.102 παρ.4 του Συντάγματος, που ορίζει ότι πειθαρχικές ποινές στους Αιρετούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης επιβάλλονται μόνο ύστερα από σύμφωνη γνώμη συμβουλίου που αποτελείται κατά πλειοψηφία από τακτικούς δικαστές.