Άδειες Δημοτικών Υπαλλήλων: Τι ισχύει – Μέρος Γ+Δ “Αναρρωτικές άδειες”+υπηρεσιακής εκπαίδευσης

Αναρρωτικές άδειες: Δημοτικοί υπάλληλοι που χρήζουν ανάρρωσης δικαιούνται αναρρωτική άδεια με αποδοχές με χρονική διάρκεια τόσων μηνών όσα τα έτη υπηρεσίας τους. Για παράδειγμα δημοτικός υπάλληλος με 5 χρόνια πραγματικής υπηρεσίας δικαιούται αναρρωτική άδεια με αποδοχές 5 μηνών. Χρόνος υπηρεσίας έξι μηνών θεωρείται ως πλήρες έτος για τον υπολογισμό της αναρρωτικής άδειας μετ’ αποδοχών που δικαιούται ο υπάλληλος. Για παράδειγμα υπάλληλος με πραγματική υπηρεσία 2 ετών και 7 μηνών, δικαιούται 3 μήνες αναρρωτική άδεια. Η ανώτερη χρονική διάρκεια αναρρωτικής άδειας μετ’ αποδοχών, όμως, δεν μπορεί να ξεπεράσει τους 12 μήνες. Έτσι υπάλληλος με πραγματική υπηρεσία 20 ετών δικαιούται δώδεκα μήνες αναρρωτική άδεια μετ’ αποδοχών. Σε κάθε περίπτωση από το χρόνο της αναρρωτικής άδειας με αποδοχές που δικαιούται ο υπάλληλος αφαιρείται ο χρόνος της άδειας που έχει λάβει εντός της τελευταίας πενταετίας.

Δημοτικοί υπάλληλοι που απασχολούνται στους χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ), στους σταθμούς μεταφόρτωσης απορριμμάτων, σε εργοστάσια μηχανικής ανακύκλωσης, στις υπηρεσίες καθαριότητας, στους χώρους νεκροταφείων, στην αποχέτευση καθώς και στα συνεργεία συντήρησης απορριμματοφόρων οχημάτων και οι οποίοι υφίστανται εργατικό ατύχημα ή ασθένεια που οφείλεται στην άσκηση του επαγγέλματός τους δικαιούνται αναρρωτική άδεια με αποδοχές ανεξαρτήτως από το χρόνο της υπηρεσίας τους.

Τέλος, υπάλληλοι που πάσχουν από δυσίατα νοσήματα, όπως αυτά καθορίζονται με Υπουργική Απόφαση, δικαιούνται διπλάσιας χρονικής διάρκειας αναρρωτική άδεια.

Η αναρρωτική άδεια χορηγείται ανά μήνα εκτός από τις περιπτώσεις των δυσίατων νοσημάτων στις οποίες η αναρρωτική άδεια χορηγείται ανά εξάμηνο. Για την χορήγηση βραχυχρόνιων αναρρωτικών αδειών έως 8 ημέρες χρειάζεται ο υπάλληλος να προσκομίσει γνωμάτευση του θεράποντος γιατρού του. Για την χορήγηση αναρρωτικής άδειας 2 ημερών -όχι όμως συνεχόμενων- αρκεί η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης από τον υπάλληλο. Σε όλες, όμως, τις περιπτώσεις ο υπάλληλος υποχρεούται να δέχεται την επίσκεψη ελεγκτή ιατρού. Η αποστολή ιατρού είναι υποχρεωτική για την υπηρεσία όταν κάποιος υπάλληλος κάνει κατ’ επανάληψη χρήση βραχυχρόνιων αναρρωτικών αδειών και η παράλειψή της αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα που βαρύνει τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοικητικού του οικείου Δήμου.

Ο υπάλληλος που αδυνατεί να προσέλθει στην εργασία του και επιθυμεί να κάνει χρήση αναρρωτικής άδειας οφείλει να ενημερώσει αυθημερόν την υπηρεσία του. Η υποβολή του αιτήματος για τη χορήγηση της άδειας στην υπηρεσία πρέπει να γίνει εντός 7 ημερών από την απουσία του υπαλλήλου.

Αναρρωτική άδεια μεγαλύτερη των 8 ημερών κατ’ έτος χορηγείται ύστερα από γνωμάτευση της οικείας υγειονομικής επιτροπής. Αν ο αρμόδιος να χορηγήσει την άδεια κρίνει την γνωμάτευση της υγειονομικής επιτροπής αναιτιολόγητη μπορεί να παραπέμψει τον αιτούντα την άδεια στη δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή. Η άδεια που θα προταθεί από την δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή χορηγείται υποχρεωτικά. Τόσο ο υπάλληλος όσο και η υπηρεσία έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ένσταση ενώπιον των υγειονομικών επιτροπών.

Οι υγειονομικές επιτροπές γνωμοδοτούν μετά από την εξέταση του υπαλλήλου ή μετά τη λήξη του ανώτατου χρονικού ορίου της αναρρωτικής άδειας αν η νόσος από την οποία πάσχει ο υπάλληλος είναι ιάσιμη ή όχι. Αν κριθεί ότι η νόσος δεν είναι ιάσιμη και όταν η γνωμάτευση αυτή γίνει οριστική ο υπάλληλος απολύεται λόγω σωματικής ανικανότητας.

ΜΕΡΟΣ Δ

Άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης: Οι δημοτικοί υπάλληλοι δικαιούνται να ζητούν άδεια προκειμένου να συμμετέχουν σε προγράμματα μετεκπαίδευσης ή σε κύκλους μεταπτυχιακής εκπαίδευσης. Η άδεια αυτή δεν μπορεί να χορηγηθεί κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής υπηρεσίας, δηλαδή κατά την πρώτη διετία της υπηρεσίας του υπαλλήλου. Επίσης, η άδεια αυτή δεν χορηγείται στην περίπτωση που το εναπομένον χρονικό διάστημα υπηρεσίας του υπαλλήλου μετά την άδεια είναι μικρότερο του τετραπλάσιου του χρόνου της άδειας. Για παράδειγμα υπάλληλος που έχει ακόμα 4 έτη υπηρεσίας δεν μπορεί να λάβει άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης πλέον του 1 έτους. Την άδεια αυτή χορηγεί το αρμόδιο προς διορισμό όργανο αφού όμως προηγουμένως υπάρξει εκτίμηση της συνάφειας του αντικειμένου της μετεκπαίδευσης ή μεταπτυχιακής εκπαίδευσης του υπαλλήλου με το αντικείμενο της υπηρεσίας του, τις εν γένει υπηρεσιακές επιδόσεις του και τις γνώσεις του. Εφόσον η εκπαίδευση πρόκειται να γίνει στο εξωτερικό απαιτείται και καλή γνώση της ξένης γλώσσας του τόπου της εκπαίδευσης. Σε περίπτωση που ο υπάλληλος έχει λάβει υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών η άδεια χορηγείται υποχρεωτικά, ενώ το γεγονός της λήψης υποτροφίας από άλλο ίδρυμα, οργανισμό (αλλοδαπό ή ημεδαπό) ή αλλοδαπή κυβέρνηση συνεκτιμάται.

Η χρονική διάρκεια της συγκεκριμένης άδειας δεν μπορεί να είναι κατ’ αρχήν μεγαλύτερη της διετίας. Σε περίπτωση φοίτησης σε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών διετούς διάρκειας ή άδεια δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των 3 ετών. Σε περίπτωση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής ή άδεια δεν μπορεί να ξεπερνά τα 4 χρόνια. Συνολικά στην διάρκεια της υπηρεσίας του ο υπάλληλος δεν μπορεί να λάβει άδεια για μετεκπαίδευση ή υπηρεσιακή εκπαίδευση μεγαλύτερη των 5 χρόνων.

Ο δημοτικός υπάλληλος που λαμβάνει άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης ή μετεκπαίδευσης δικαιούται τις αποδοχές του. Υπό προϋποθέσεις μπορεί να δικαιούται και αυξημένες αποδοχές κατά 20% ή και κατά 40% αν η μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακή εκπαίδευση είναι εκτός της περιοχής του Δήμου που υπηρετεί. Υπάλληλοι για τους οποίους έχει εγκριθεί άδεια για μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακή εκπαίδευση στο εξωτερικό δικαιούνται τις διπλάσιες αποδοχές και οδοιπορικά έξοδα μετάβαση και επιστροφής. Το ποσό της προσαύξησης των αποδοχών όμως μειώνεται κατά το μέρος τυχόν υποτροφίας ή αποζημίωσης που λαμβάνει ο υπάλληλος από οποιαδήποτε πηγή.

Η άδεια για μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακή εκπαίδευση μπορεί να ανακαλείται με αιτιολογημένη γνώμη και για εξαιρετικούς λόγους που αφορούν στην υπηρεσία ή στην επίδοση του υπαλλήλου. Μετά τη λήξη της άδειας ο υπάλληλος υποχρεούται να υπηρετήσει στο Δημόσιο, σε Ο.Τ.Α. α’ ή β’ βαθμού ή σε Ν.Π.Δ.Δ. τουλάχιστον για χρονικό διάστημα τριπλάσιο του χρόνου της άδειας. Αν δεν πράξει αυτό, ο υπάλληλος υποχρεούται να επιστρέψει τις αποδοχές που έλαβε κατά το χρόνο της άδειας, ενώ ο χρόνος της άδειας δεν υπολογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας.

Την άδεια αυτή δικαιούνται και οι συμβασιούχοι αορίστου χρόνου που υπηρετούν σε Ο.Τ.Α.

– Άδειες για επιμορφωτικούς ή επιστημονικούς λόγους: Δημοτικοί υπάλληλοι δικαιούνται να λαμβάνουν μικρής χρονικής διάρκειας άδειες για συμμετοχή σε διαγωνισμούς για τη λήψη υποτροφιών ή για την εισαγωγή του στην Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης ή για τη φοίτησή τους σε μεταπτυχιακά προγράμματα με αντικείμενο σχετικό με την υπηρεσία τους ή ακόμα και για συμμετοχή σε συνέδρια, συνδιασκέψεις, σεμινάρια στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, εφόσον η συμμετοχή τους είναι συμφέρουσα για την υπηρεσία τους. Η άδειες αυτές, στη διάρκεια των οποίων καταβάλλονται οι πλήρεις αποδοχές του υπαλλήλου, χορηγούνται από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο και αφορούν το χρόνο κατά τον οποίο ο υπάλληλος μετέχει στο διαγωνισμό ή τις άλλες δραστηριότητες και το χρόνο μετάβασης και επιστροφής του υπαλλήλου.

– Άδειες εξετάσεων: Άδεια δικαιούνται και οι δημοτικοί υπάλληλοι που είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές, προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί, σε σχολεία και ιδρύματα και των τριών βαθμών εκπαίδευσης. Η άδεια αυτή προβλέπεται με αποδοχές και δεν μπορεί να ξεπερνά τις 14 εργάσιμες ημέρες κατ’ έτος, ενώ μπορεί να χορηγείται συνεχόμενα ή τμηματικά. Άδεια εξετάσεων χορηγείται για τον προβλεπόμενο χρόνο φοίτησης και για δύο εξάμηνα μετά τη λήξη αυτού.

www.epoli.gr