Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 13/11

Σύμφωνα με στις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Λ. Μεσογείων 415-417)στις 13-11-2019 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 9.30π.μ με θέματα:

  1. Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής  ποσού 430,00€ σε βάρος του Κ.Α.006444.01 προϋπολογισμού 2019 με τίτλο “Έξοδα Αδελφοποίησης Γενικά)” και απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.
  2. Έγκριση ή μη δαπάνης αποζημίωσης του κου Κυζίκου – Παπαστεφάνου Σταύρου.
  3. Κατάρτιση σχεδίου της 10ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.
  4. Έγκριση ή μη των πρακτικών αποσφράγισης – ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής- τεχνικής προσφοράς και οικονομικών προσφορών  της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης, για τον Συνοπτικό διαγωνισμό της υπ’ αριθ. 29430/24-10-2019 Διακήρυξης με τίτλο «ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ Α’ /ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β’ /ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019-2020»,  και με συνολικό προϋπολογισμό δαπάνης μέχρι του ποσού των 62.605,20 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και εργοδοτικών εισφορών)με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή σε ευρώ.
  5. Ματαίωση ή μη του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Ανάπλαση πλατείας Αγίου Ιωάννου».  με ΑΔΑΜ : 19PROC005380616.
  6. Έγκριση ή μη του πρακτικού Νο1 της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου κατασκευής του έργου «Ανάπλαση πλατείας Αγίου Ιωάννου».

                                                                       Αγία Παρασκευή 08-11-2019

                                                                       Ο Δήμαρχος

      ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΖΟΡΜΠΑΣ

Σημ.:   Η Συνεδρίαση θα διεξαχθεί στην Αίθουσα του Δημοτικού    

            Συμβουλίου.