Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 16/12

Σύμφωνα με στις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Λ. Μεσογείων 415-417)στις 16-12-2019 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 13.00 με θέματα:

  1. Κατάρτιση σχεδίου Προϋπολογισμού, εισηγητικής έκθεσης και στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2020.
  2. Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής.
  3. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διενέργειας προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την «Εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αγίας Παρασκευής».
  4. Έγκριση ή μη του πρακτικού αποσφράγισης – ελέγχου δικαιολογητικών Κατακύρωσης  της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης, για τον Συνοπτικό διαγωνισμό της υπ’ αριθ. 29430/24-10-2019 Διακήρυξης με τίτλο «ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ Α’ /ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β’ /ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019-2020»,  και με συνολικό προϋπολογισμό δαπάνης μέχρι του ποσού των 62.605,20 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και εργοδοτικών εισφορών)με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή σε ευρώ.
  5. Λήψη απόφασης για ανάθεση υπόθεσης σε εξωτερικό δικηγόρο.

                                                                        Αγία Παρασκευή 12-12-2019

                                                                      Ο Δήμαρχος

  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΖΟΡΜΠΑΣ