Τακτική Συνεδρίαση στις 23/12

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 σας προσκαλώ να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Λεωφ. Μεσογείων 415-417) στις 23.12.2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.30 με θέματα:

  1. Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου και των Νομικών του Προσώπων οικονομικού έτους 2020(εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Τ. Κωστόπουλος).
  2. Σύμφωνο συνεργασίας  μεταξύ της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) και του Δήμου Αγίας Παρασκευής για τη λειτουργία  ενός κινητού σταθμού μέτρησης του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων (ΕΠΗΠ) (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).
  3. Παροχή σε χρήμα Μέσων Ατομικής Προστασίας και Γάλακτος για τα έτη 2013 – 2016 που δεν έχουν χορηγηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν. 4483/2017  (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Αργυρός).
  4. Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής και παρακολούθησης δημόσιων συμβάσεων έτους 2020 για τη Διεύθυνση Καθαριότητας και Διαχείρισης Απορριμμάτων (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).
  5. Διοικητική αποβολή από τμήματα κοινοχρήστων οδών Υμηττού και Αμαλιάδος (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Β. Σάρκουλας).
  6. Λήψη απόφασης για την κάλυψη από ιδίους πόρους του επιπλέον πόσου από τη χρηματοδότηση του έργου: «Ανάπλαση οδού Ε. Γιαβάση και λοιπών οδών στην περίμετρο της κεντρικής πλατείας» στον άξονα προτεραιότητας 1 (Α.Π.1) «Αστική αναζωογόνηση 2019» του χρηματοδοτούμενου προγράμματος «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» 2019-2020 του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Β. Σάρκουλας).
  7. Εξειδίκευση κωδικού για καταβολή αποζημίωσης στoν κ. Κυζίκο – Παπαστέφανο Σταύρο (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Β. Σάρκουλας).
  8. Εξειδίκευση κωδικού για καταβολή αποζημίωσης στoν κ. Φούρναρη Δημήτριο (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Β. Σάρκουλας).
  9. Επιστροφή ή μη ποσού 526,07€, στην κα. Χ.Μ ως αχρεωστήτως εισπραχθέν (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Τ. Κωστόπουλος).