Εγχειρίδιο για το Συμπαραστάτη του Δημότη: Επιλογή – Αρμοδιότητες – Καταστατική Θέση

aparaskevi-images.gr

Με ένα αναλυτικό Οδηγό–Εγχειρίδιο για το θεσμό του “Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης”, εγκαινίασε το Υπουργείο Εσωτερικών τις Εγκυκλίους του για τη νέα χρονιά.

Η αριθμ.1 Εγκύκλιος του 2020, με την υπογραφή του Υφυπουργού Εσωτερικών,  αποτυπώνει το σχετικό θεσμικό πλαίσιο διαρθρωμένο στις εξής Ενότητες:

Α]Διαδικασία επιλογής Συμπαραστάτη: (1) Πράξη Προκήρυξης, (2) Πρόσκληση  Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, (3) Διαδικασία λήψης Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου

Β] Αρμοδιότητες Συμπαραστάτη: (1) Διαμεσολάβηση – Διερεύνηση καταγγελιών, (2) Δημοσίευση ετήσιας έκθεσης, (3) Υποβολή ειδικών προτάσεων

Γ]Καταστατική θέση Συμπαραστάτη.

Υπογραμμίζουμε ότι ειδικά ως προς την προθεσμία επιλογής, ο Θ.Λιβανιος αναφέρει πως « ο νομοθέτης προβλέπει ότι η διαδικασία επιλογής του Συμπαραστάτη γίνεται εντός προθεσμίας 2 μηνών από την εγκατάσταση των Δημοτικών Αρχών. Από τη διάταξη συνάγεται ότι η προθεσμία επιλογής του Συμπαραστάτη είναι μεν ενδεικτική, αλλά δεν θα πρέπει να ξεπερνά ένα εύλογο χρονικό διάστημα, πέραν του προβλεπόμενου διμήνου. Ωστόσο, λόγω της μακρόχρονης διοικητικής πρακτικής που έχει εδραιωθεί από το έτος 2011 και της ανάγκης πλήρωσης της θέσης του Συμπαραστάτη προς διευκόλυνση των πολιτών, είναι δυνατή η επαναπροκήρυξη της θέσης του Συμπαραστάτη κατά τη διάρκεια της δημοτικής περιόδου, σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επιλογή του στις δύο προβλεπόμενες στο νόμο συνεδριάσεις ».

Όσον αφορά την πλειοψηφία για την εκλογή του, διευκρινίζει ότι « για τη λήψη της σχετικής απόφασης, ο αριθμός των πραγματικά παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου ανακοινώνεται από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και καταγράφεται τη στιγμή έναρξης της ψηφοφορίας. Στον αριθμό αυτόν (των πραγματικά δηλαδή παρόντων Δημοτικών Συμβούλων) υπολογίζεται η απαιτούμενη για τη λήψη απόφασης ειδική πλειοψηφία των 3/5. Συμπαραστάτης επιλέγεται αυτός που συγκεντρώσει στο πρόσωπό του τους ψήφους που αντιστοιχούν στην πλειοψηφία των 3/5 επί των πραγματικά παρόντων μελών που παρευρίσκονται κατά την έναρξη της ψηφοφορίας. »

Ο Υφυπουργός συμπυκνώνει τη σχετική ροή ενεργειών στον ακόλουθο Πίνακα:

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟ
1 Λήψη απόφασης καθορισμού περιεχομένου Προκήρυξης Δημοτικό Συμβούλιο
2 Έκδοση Πράξης Προκήρυξης Δήμαρχος  
3 Δημοσίευση Προκήρυξης Αρμόδια Υπηρεσία Δήμου
4 Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
5 Συνεδρίαση για τη λήψη απόφασης επιλογής Συμπαραστάτη Δημοτικό Συμβούλιο
i Υποβολή υποψηφιοτήτων Ενδιαφερόμενοι  
ii Μυστική ψηφοφορία για επιλογή Συμπαραστάτη   Δημοτικό Συμβούλιο  
iii Λήψη Απόφασης  
6 Δημοσίευση της απόφασης Αρμόδια Υπηρεσία Δήμου  

Μπορείτε να δείτε και να αποθηκεύσετε την αναλυτική Εγκύκλιο από ΕΔΩ

airetos.gr