Τακτική συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής στις 3/2

Σύμφωνα με στις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Λ. Μεσογείων 415-417)στις 03-02-2020 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 9.30π.μ με θέματα:

  1. Υποβολή του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2018 του Δήμου Αγίας Παρασκευής και έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο.
  2. Έγκριση ή μη του  «Πρακτικού ΙΙ  αξιολόγησης  δικαιολογητικών κατακύρωσης», για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια εμβολίων και Φαρμακευτικού υλικού».
  3. Αναπροσαρμογή ή μη των τελών χρήσης κοινόχρηστων xώρων .
  4. Λήψη απόφασης για έκδοση εντάλματος προπληρωμής 114,62 € για τη μίσθωση των ταχυδρομικών θυρίδων. 

                                                          Αγία Παρασκευή  30-01-2020

                                                                       Ο Πρόεδρος – Δήμαρχος

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ