Έκτακτη Οικονομική Επιτροπή στις 4/2

Σύμφωνα με στις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4555/18 καλείστε να προσέλθετε σε Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Λ. Μεσογείων 415-417)στις 04-02-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30 με θέμα:

  1. Υποβολή της γνώμης του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ επί του Προϋπολογισμού του Δήμου Οικονομικού Έτους 2020 (ΑΔΣ 387/2019 ΑΔΑ: ΩΨ1ΤΩ6Υ-Τ3Ξ).

(Κρίνεται έκτακτη κατεπείγουσα  λόγω προθεσμιών).

 Αγία Παρασκευή 04-02-2020

    Ο Πρόεδρος – Δήμαρχος

      ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΖΟΡΜΠΑΣ