Τακτική συνεδρίαση του ΔΣ “ΠΑΟΔΑΠ”

Σύμφωνα με τα άρθρα 240 παρ.2, 234 παρ.1 ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) και 67 ν. 3852/2010, προσκαλείσθε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής», η οποία θα διεξαχθείτην Πέμπτη 27η Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 18.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίας Παρασκευής (Λ. Μεσογείων αρ.415) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων-δαπανών 4ου τριμήνου 2019.
  2. Σύσταση και διάθεση παγίας προκαταβολής οικονομικού έτους 2020 και ορισμός υπολόγου.
  3. Έγκριση πρόσληψης μονίμων υπαλλήλων ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού.
  4. Λήψη απόφασης για λεπτομέρειες διεξαγωγής του αγώνα δρόμου “AGIA PARASKEVI NIGHT RUN 2020 – Νίκος Κατσαρός”.
  5. Παραχωρήσεις χώρων στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού.
  6. Αποδοχή δωρεάς μουσικών οργάνων προς το Ωδείο του Οργανισμού.
  7. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών   για τη σύναψη   δημοσίων συμβάσεων   παροχής γενικών   υπηρεσιών   για   το   έτος 2020 βάσει  του  Ν.4412/16.
  • Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του αντικειμένου  δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών  για   το έτος  2020 βάσει του Ν. 4412 / 2016.  
  • Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης – αξιολόγησης ενστάσεων & προσφυγών   για  τις δημόσιες   συμβάσεις   προμηθειών  και  γενικών  υπηρεσιών για το έτος 2020 βάσει του Ν.4412/2016.
  • Συγκρότηση επιτροπής καταστροφής  ειδών εξοπλισμού έτους 2020.

      11. Συγκρότηση  επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και  αξιολόγησης προσφορών  για τη  σύναψη δημοσίων  συμβάσεων  προμηθειών για το έτος 2020.

Σε περίπτωση τυχόν κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλώ να ειδοποιήσει τον αναπληρωτή του.

Με εκτίμηση,

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

    Σπυρίδων  Χρ. Παπασπύρος