Δημοτικά Συμβούλια: Αλλαγή στη διαδικασία σύγκλησης φέρνει το Ν/Σ

Τροποποιείται το θεσμικό πλαίσιο αναφορικά με τη σύγκληση των Δημοτικών Συμβουλίων της Χώρας, με την παρ.2 του αρ.11 του Νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών.

Συγκεκριμένα, αντικαθίσταται η παρ.2 του αρ.67 του Καλλικράτη (ν.3852/2010), άρθρου που είχε αντικατασταθεί ολόκληρο με το αρ.74 του Κλεισθένη (ν.4555/2018) και εν συνεχεία τροποποιηθεί με το αρ.114 του ν.4623/2019 και το αρ.177 του ν.4635/2019.

Η αλλαγή εντοπίζεται στις περιπτώσεις που  η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ζητείται από Δημοτικούς Συμβούλους, δηλαδή με γραπτή αίτηση από το 1/3 τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Ο Νόμος σήμερα ορίζει πως σε αυτή την περίπτωση « δεν μπορεί να επανυποβληθεί αίτημα για το ίδιο θέμα, πριν παρέλθουν δύο μήνες, αφότου εκδόθηκε απορριπτική Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εκτός εάν γίνεται επίκληση νεότερων στοιχείων ».

Αυτή η νομοθετική πρόβλεψη τώρα απαλείφεται και στη θέση της νομοθετείται το εξής:

« Εφόσον ζητείται να συζητηθεί εκ νέου θέμα για το οποίο λήφθηκε Απόφαση, υποβάλλεται ΑΠΑΞγραπτό αίτημα προς τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, στο οποίο αναφέρεται το θέμα που ζητείται να συζητηθεί εκ νέου, συνοδευόμενο από νεότερα στοιχεία, άλλως δεν γίνεται δεκτό από τον Πρόεδρο.»

Οι διαφορές στην άσκηση αυτού του δικαιώματος των Δημοτικών Συμβούλων είναι σημειακές. Η ουσία φαίνεται να βρίσκεται στη λέξη“άπαξ” (δηλαδή μόνο μία φορά) και με νεότερα στοιχεία, εν αντιθέσει με το ισχύον δίκαιο που δίνει στους Δημοτικούς Συμβούλους δικαίωμα επανυποβολής αιτήματος σύγκλησης του Συμβουλίου ανά δίμηνο έστω και χωρίς νεότερα στοιχεία ή και πριν το δίμηνο με νεότερα στοιχεία.

HΑιτιολογική Έκθεση δεν διαφωτίζει ιδιαίτερα, εξηγεί μόνο ότι « εισάγεται σημειακή τροποποίηση στον τρόπο συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου κατόπιν αιτήματος των Συμβούλων, για λόγους χρηστής διοίκησης. »

Ακολουθεί το σχετικό απόσπασμα. 

Με επισήμανση διαγραφής είναι το κρίσιμο σημείο που απαλείφεται, με έντονη επισήμανση (bold) η νέα διάταξη, ενώ το υπόλοιπο ισχύει και σήμερα:

«2. α. Ο Πρόεδρος καλεί επίσης το Συμβούλιο σε συνεδρίαση με γραπτή πρόσκληση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όποτε το ζητήσει ο Δήμαρχος ή η Οικονομική Επιτροπή ή η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ή το 1/3 τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του Συμβουλίου. Στην τελευταία περίπτωση απαιτείται γραπτή αίτηση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν. Στην ίδια περίπτωση δεν μπορεί να επανυποβληθεί αίτημα για το ίδιο θέμα, πριν παρέλθουν δύο (2) μήνες, αφότου εκδόθηκε απορριπτική απόφαση του Συμβουλίου, εκτός εάν γίνεται επίκληση νεότερων στοιχείων.Αν κατά τον υπολογισμό του 1/3 προκύπτει δεκαδικός αριθμός, τότε ο αριθμός αυτός στρογγυλοποιείται στην αμέσως μεγαλύτερη μονάδα εφόσον πρόκειται για υποδιαίρεση μεγαλύτερη ή ίση του ημίσεος (0,5). Αν το Συμβούλιο δεν προσκληθεί το αργότερο μέχρι την έκτη ημέρα από την υποβολή της αίτησης, συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση εκείνων που υπέβαλαν την αίτηση και αποφασίζει για τα θέματα, για τα οποία είχε ζητηθεί η σύγκλησή του.

β. Εφόσον ζητείται να συζητηθεί εκ νέου θέμα για το οποίο λήφθηκε Απόφαση, υποβάλλεται άπαξ γραπτό αίτημα προς τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, στο οποίο αναφέρεται το θέμα που ζητείται να συζητηθεί εκ νέου, συνοδευόμενο από νεότερα στοιχεία, άλλως δεν γίνεται δεκτό από τον Πρόεδρο

airetos.gr/