Διευκολύνεται η ανέγερση παιδικών σταθμών και ναών

Στο ειδικό κατ’ εξαίρεση καθεστώς που ισχύει για την ανέγερση κτιρίων εκπαίδευσης και υγείας, εισάγει πλέον το Νομοσχέδιο  του ΥΠΕΣ και την ανέγερση κτιρίων για βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς, καθώς και για ιερούς ναούς.

Η διάταξη περιλαμβάνεται ως αρ.15 στο Ν/Σ, με το οποίο αντικαθίσταται ολόκληρο το αρ.14 του ν.4585/2018.

Τα οικόπεδα που αφορά η ρύθμιση είναι οικόπεδα άρτια και οικοδομήσιμα, που βρίσκονται εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, εντός ορίου οικισμού προ του 1923 ή εντός ορίου οικισμού κάτω των 2.000 κατοίκων, ιδιοκτησίας του οικείου Φορέα.

Σε αυτά, θα επιτρέπεται, σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους δόμησης της περιοχής, η ανέγερση δημόσιων κτιρίων προοριζόμενων για τη στέγαση:

1) βρεφικών και παιδικών σταθμών,

2) λειτουργιών εκπαίδευσης,

3) λειτουργιών υγείας,

4) για τους σκοπούς της παρ.1* και της περ.α΄ της παρ.3** του αρ.47 του ν.590/1977 “Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος”.

Προϋποθέσεις είναι:

α) τα ακίνητα να πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές και

β) να διαπιστωθεί με αιτιολογημένη Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ότι δεν υπάρχει άλλο κατάλληλο κτίριο ή καθορισμένος χώρος για να υποδεχθεί αυτές τις λειτουργίες.

Η Αιτιολογική Έκθεση εξηγεί ότι με το αρ.15 του Ν/Σ προστίθενται στο ρυθμιστικό πεδίο της διάταξης του αρ.14 του ν.4585/2018 και οι βρεφικοί και παιδικοί σταθμοί καθώς και οι ιεροί ναοί, ώστε να καταστεί ευχερής η χρήση δημοτικών οικοπέδων για την ανέγερσή τους.

(*παρ.1 αρ.47 ν.590/1977: « Τα εκκλησιαστικά ακίνητα, επί τω οποίων έχουν ανεγερθή οικοδομαί, χρησιμοποιούμενα ως γραφεία Μητροπόλεων ή ενοριακών Ναών, κατοικία Αρχιερέων ή εφημερίων ή τα οποία εξυπηρετούν αμέσως ή εμμέσως την εκπλήρωσιν φιλανθρωπικών ή μορφωτικών σκοπών της Εκκλησίας της Ελλάδος ή νομικών προσώπων αυτής, εκποιούνται λόγω προφανούς εκκλησιαστικής ωφελείας, κατόπιν αποφάσεως της Δ. Ι. Σ., εκδιδομένης τη προτάσει του οικείου Αρχιερέως.»

** παρ.3α: «Επιτρέπεται προς εκπλήρωση των σκοπών της παρ.1 του παρόντος άρθρου η δωρεάν παραχώρηση εμπράγματων δικαιωμάτων ή κατοχής επί εκκλησιαστικών, δημόσιων ή ακινήτων Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α.. Οι μεταβιβάσεις αυτές, όπως και οι άνευ ανταλλάγματος μεταβιβάσεις ακινήτων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. ή ιδιωτών, επί των οποίων λειτουργεί ή με σκοπό να ανεγερθεί Ιερός Ναός ή Επισκοπείο ή Ιερά Μονή, προς το οικείο εκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο ή μεταξύ εκκλησιαστικών νομικών προσώπων του παρόντος νόμου προκειμένου να εξυπηρετηθεί η λειτουργία τους απαλλάσσονται των τελών μεταγραφής»)