Αλλαγές στα ΚΕΠ: Δωρεάν αποστολή πιστοποιητικών κατ’οίκον και Online θυρίδα έγγραφων – Πώς θα εξυπηρετούν

Με κλειστές πόρτες, αλλά με γρήγορες λύσεις τηλεφωνικά, online, ή κατ’ εξαίρεση και από τα γκισέ τους, θα εξυπηρετούν τους πολίτες τα 976 Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με τον Ελέυθερο τύπο ένας από τους στόχους στα ΚΕΠ είναι να εξυπηρετηθούν οι αιτήσεις για τους 2.000 έκτακτους διορισμούς ιατρικού προσωπικού που έχουν προκηρυχθεί για την ενίσχυση του υγειονομικού δυναμικού στη μάχη κατά της πανδημίας του κορονοϊού.

Στο νέο μοντέλο λειτουργίας των ΚΕΠ, το αρμόδιο υπουργείο σκοπεύει να βάλει και ψηφιακές… πινελιές, καθώς, εκτός από τη διαδικτυακή πύλη, ermis.gov.gr, θα τεθεί άμεσα σε λειτουργία και μια προσωπική, online θυρίδα, από την οποία οι πολίτες θα μπορούν να παραλαμβάνουν τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά που έχουν ζητήσει.

Ακόμα, σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για τη λειτουργία των ΚΕΠ, μετά τον περιορισμό της κυκλοφορίας, παρέχεται η δυνατότητα δωρεάν αποστολής πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, αλλά και η υποβολή τηλεφωνικής αίτησης.

Μιλώντας στον «Ε.Τ.» ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αρμόδιος για θέματα απλούστευσης διαδικασιών, Γιώργος Γεωργαντάς, εξηγεί ότι τα ΚΕΠ εξυπηρετούν διά ζώσης τους πολίτες μετά από τηλεφωνική επικοινωνία, μόνο αν πρόκειται για κατεπείγουσες περιπτώσεις που έχουν ανελαστική προθεσμία.

«Εχουν προκηρυχθεί 2.000 θέσεις για ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Για οποιοδήποτε δικαιολογητικό χρειάζονται οι υποψήφιοι, κατόπιν ραντεβού, μπορούν να επισκεφθούν τα κέντρα μας. Επίσης, για τις άδειες ειδικού σκοπού, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία αναγράφεται ότι ο ένας από τους δύο γονείς δεν κάνει χρήση της. Αν για οποιονδήποτε λόγο η δήλωση δεν μπορεί να γίνει μέσα από το gov.gr, τα ΚΕΠ είναι υποχρεωμένα να παράσχουν την υπηρεσία».

Αναλυτικά, η εγκύκλιος προβλέπει ότι τα ΚΕΠ θα λειτουργούν με κλειστή είσοδο και θα παρέχουν εξυπηρέτηση διά ζώσης αποκλειστικά και μόνο κατόπιν προ-συνεννόησης (ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής) και εφόσον κρίνεται από τον διευθυντή/προϊστάμενο του ΚΕΠ, ή εν απουσία του τον υπεύθυνο λειτουργίας, ότι πρόκειται για κατεπείγουσα ανάγκη διεκπεραίωσης αίτησης, η οποία δεν μπορεί να γίνει με οποιονδήποτε άλλον τρόπο.

Για τη νόμιμη μετάβαση του αιτούντος στο ΚΕΠ απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιβεβαίωση του επείγοντος χαρακτήρα της αίτησης από το αρμόδιο προσωπικό των ΚΕΠ, ενημερώνοντας τον ενδιαφερόμενο, με κάθε πρόσφορο τρόπο (μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δυνητικά μήνυμα σε κινητό τηλέφωνο, αποστολή απλής αλληλογραφίας).

Πολίτης ο οποίος δεν έχει ακολουθήσει την προηγούμενη διαδικασία δεν έχει δικαίωμα εισόδου στα ΚΕΠ.

Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, τα ΚΕΠ θα λειτουργούν είτε με διεκπεραίωση ηλεκτρονικών αιτημάτων, τα οποία υποβάλλονται μέσω της πύλης «ΕΡΜΗΣ», είτε με την αποδοχή τηλεφωνικών αιτήσεων από φυσικά πρόσωπα και τους νόμιμους εκπροσώπους των νομικών προσώπων.

Η τηλεφωνική εξυπηρέτηση αφορά μόνο τις αιτήσεις που έχουν επείγοντα χαρακτήρα και δεν απαιτούν συνυποβολή δικαιολογητικών, καθώς και τις αιτήσεις που ενώ απαιτείται συνυποβολή δικαιολογητικών μπορεί αυτή να γίνει με ηλεκτρονικό τρόπο, με επιμέλεια του αιτούντος.

Επισημαίνεται ότι ο επείγον χαρακτήρας τόσο της διά ζώσης εξυπηρέτησης κατόπιν ραντεβού όσο και των τηλεφωνικών αιτημάτων αξιολογείται είτε από τον διευθυντή/προϊστάμενο του ΚΕΠ και πρέπει να πληροί τουλάχιστον ένα από τα εξής χαρακτηριστικά:

• να αφορά την κάλυψη συγκεκριμένης ανάγκης, η οποία προέκυψε μετά την έκδοση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 11ης Μαρτίου 2020,

• να αφορά επείγουσα οικογενειακή ή επαγγελματική ανάγκη,

• να αφορά οποιαδήποτε άμεση ανελαστική προθεσμία.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, κατά τη διάρκεια ισχύος των έκτακτων μέτρων θα μπορεί να υποβληθεί επείγουσα τηλεφωνική αίτηση και από τρίτο πρόσωπο υπό την προϋπόθεση αυτό να είναι εφοδιασμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση που φέρει το γνήσιο υπογραφής από το άμεσα ενδιαφερόμενο πρόσωπο.

Αναλυτικά τα βήματα που ακολουθούνται στις τηλεφωνικές αιτήσεις είναι τα εξής:

1.Ο υπάλληλος των ΚΕΠ προκειμένου να καταχωρίσει το αίτημα ζητάει τα στοιχεία ταυτοποίησης του πολίτη και συγκεκριμένα το ονοματεπώνυμό του, το πατρώνυμο, τον αριθμό δελτίου ταυτότητας και τη διεύθυνσή του, προκειμένου να του αποσταλούν ταχυδρομικώς τα ζητηθέντα έγγραφα.

2.Στη συνέχεια, ο υπάλληλος των ΚΕΠ, όσο διαρκεί η τηλεφωνική συνομιλία με τον πολίτη, καταχωρίζει το αίτημα αυτού στο σύστημα διαχείρισης αιτημάτων στα ΚΕΠ «ΕΡΜΗΣ – ΚΕΠ». Με την ολοκλήρωση της καταχώρισης αυτής, ο υπάλληλος γνωστοποιεί στον πολίτη τον αύξοντα αριθμό αιτήματος, ο οποίος αποδίδεται αυτόματα από το σύστημα «ΕΡΜΗΣ – ΚΕΠ».

3.Ο παραπάνω αύξων αριθμός θα καταγράφεται στο φάκελο που θα αποστέλλεται σε διεύθυνση που έχει δηλώσει ο πολίτης. Η αποστολή του φακέλου από τα ΚΕΠ στον πολίτη στην προκειμένη περίπτωση θα γίνεται αποκλειστικά είτε με τη διαχείριση συστημένου αντικειμένου είτε, όπου είναι εφικτό, από τις συνεργαζόμενες υπηρεσίες του Δήμου (Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι κ.τ.λ.).

4.Ο πολίτης υποχρεούται κατά την παραλαβή του φακέλου να επιδεικνύει, στο πρωτότυπο, στον αρμόδιο υπάλληλο:

– όταν πρόκειται για Ελληνες πολίτες, το δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο ή την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας

– στην περίπτωση πολιτών κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
το ισχύον δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο της χώρας τους, στις περιπτώσεις υπηκόων τρίτης χώρας, το ισχύον διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο που αναγνωρίζεται από διεθνείς συμβάσεις, καθώς και τη θεώρηση εισόδου στη χώρα μας ή την άδεια διαμονής που αποδεικνύει ότι έχουν εισέλθει και διαμένουν νόμιμα στη χώρα.

Αλλη περίπτωση είναι το Δελτίο Αιτούντος Διεθνή Προστασία σε όσους έχει χορηγηθεί άσυλο.
Σημειώνεται ότι αυτή τη στιγμή στη χώρα λειτουργούν 976 ΚΕΠ, στα οποία εργάζονται συνολικά 3.300 υπάλληλοι (2.500 υπάλληλοι κλάδου διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών) και 800 δημοτικοί υπάλληλοι άλλων κλάδων που έχουν διαθέσει οι δήμοι στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών.