Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 15/4

Σύμφωνα με στις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4555/18 καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) στις 15.04.2020 ημέρα M. Τετάρτη και ώρα 11.00 με θέματα:

  1. Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής οικονομικού έτους 2012, όπως αυτός διαμορφώθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2012.
  2. Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής οικονομικού έτους 2013, όπως αυτός διαμορφώθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2013.
  3. Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής οικονομικού έτους 2014, όπως αυτός διαμορφώθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2014.
  4. Πρόσληψη προσωπικού για κατεπείγουσες ανάγκες  μέχρι τέσσερις  μήνες, για τις ανάγκες του Δημοτικού Κοιμητηρίου
  5. Εξειδίκευση πίστωσης και  Κατανομή Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Αγίας Παρασκευής.
  1. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής σε σώμα με τακτικά και αναπληρωματικά μέλη για τη διεξαγωγή των  συνοπτικών διαγωνισμών συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής  τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για το έτος 2020».
  2. Απαλλαγή του υπολόγου υπαλλήλου του Δήμου Σίμου Σίμος, σε απόδοση ποσού  335,56 €,  που αφορά «Δαπάνες σύνδεσης ΔΕΗ» του Δήμου Αγίας Παρασκευής.
  3. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού της κλήρωσης και τη συγκρότηση της Επιτροπής σε σώμα για τις προσωρινές & οριστικές παραλαβές έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
  4. Λήψη απόφασης για την έγκριση των όρων διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης για το έργο: «Επείγουσες επισκευαστικές ανάγκες Σχολικών Κτηρίων.

                                                          Αγία Παρασκευή  10-04-2020

                                                                       Ο Πρόεδρος – Δήμαρχος

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ