Διευκρινίσεις για τη συνέχιση χρηματοδότησης παιδικών σταθμών (Έγγραφα)

Σε σειρά διευκρινίσεων έχει προβεί τις τελευταίες ημέρες, με δυο διαδοχικά έγγραφά του, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ, αναφορικά με τη χρηματοδότηση δομών από το Πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» έτους 2019-2020 ή άλλο Πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ στο πλαίσιο Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Υπενθυμίζεται ότι αρχικά εκδόθηκε η από 30.3.2020 ΠΝΠ , που περιλαμβάνει το άρθρο δέκατο έβδομο “Συνέχιση χρηματοδότησης πράξεων”.

Στις 9 Απριλίου δημοσιεύθηκεΑπόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων, με θέμα “Ζητήματα εφαρμογής του άρθρου δέκατου εβδόμου της από 30.3.2020 ΠΝΠ

Σε αυτήν ορίστηκε τι ισχύει γιατη συνέχιση της χρηματοδότησης, στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» έτους 2019-2020,  των δομών (και φορέων που τις λειτουργούν) παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και ατόμων με αναπηρία, ήτοι:

– Βρεφικών Σταθμών – Βρεφονηπιακών Σταθμών – Βρεφονηπιακών Σταθμών Ολοκληρωμένης Φροντίδας – Παιδικών Σταθμών – Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) – Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ), των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί στο πλαίσιο μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊου COVID-19.

Στις 16 Απριλίου ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ εξέδωσε έγγραφο, με το οποίο παρέχει έξι διευκρινίσεις επί της ανωτέρω Απόφασης.

Χθες 21ηΑπριλίου λοιπόν, ο ίδιος εξέδωσε νεότερο έγγραφο με το οποίο δίνειδύο διευκρινίσεις επί του προηγούμενου εγγράφου.

Συγκεκριμένα σημειώνει ότι:

“Α) Η μη αναστολή των συμβάσεων εργασίας προσωπικού, το οποίο εργάζεται σε φορείς/δομές ιδιωτικού δικαίου που χρηματοδοτούνται από την «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» έτους 2019-2020 ή το ΕΚΤ των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, αφορά στον αριθμό και την ειδικότητα εργαζομένων που καλύπτουν τον αριθμό των ενεργοποιημένων «αξιών τοποθέτησης» (voucher) και των καλυπτόμενων από αυτούς υπηρεσιών στο σύνολό τους, όπως ίσχυαν πριν την αναστολή λειτουργίας της δομής.

Β) Εξακολουθούν να ισχύουν τα αναφερόμενα στην υπ’ αριθμ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20021 (ΦΕΚ B’ 956/21.03.2020) ΚΥΑ – της οποίας η ισχύς παρατάθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 24343 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1293/10.04.2020) ΚΥΑ – για την επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας, μεταξύ άλλων, στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, δημοσίους και ιδιωτικούς, και ειδικότερα στο άρθρο πρώτο, παρ. 1, σύμφωνα με την οποία έχουμε την απαγόρευση λειτουργίας για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, έως 10-5-2020 όλων των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, πλην των διοικητικών λειτουργιών και υπηρεσιών αυτών. Οι προβλέψεις αυτές ισχύουν και για τα κέντρα διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας ατόμων με αναπηρία (ΚΔΗΦ) σύμφωνα με σχετική Εγκύκλιο του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Σημειώνεται ότι το προσεχές διάστημα θα εκδοθούν οδηγίες σχετικά με τις διαδικασίες τήρησης του κανόνα μη διπλής χρηματοδότησης καθώς για λοιπά διαχειριστικά και ελεγκτικά θέματα.“

Μπορείτε να δείτε όλα τα σχετικά (ΠΝΠ, ΥΑ και τα δύο Έγγραφα), επιλέγοντας τα σημεία με χρωματική επισήμανση ανωτέρω.

airetos.gr