Τακτική συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής στις 20/5

Σύμφωνα με στις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4555/18 καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) στις 20.05.2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 με θέμα:

  1. Κατάρτιση Σχεδίου 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2020.

                                                          Αγία Παρασκευή  15-05-2020

                                                                       Ο Πρόεδρος – Δήμαρχος

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ