Ελεγκτικό Συνέδριο: Νόμιμη η αύξηση ωραρίου στις σχολικές καθαρίστριες (έγγραφο)

Νόμιμες κρίνει τις δαπάνες για αύξηση του ωραρίου καθαριστριών σχολικών μονάδων το Ι΄Τμήμα του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών με την υπ’ αριθμόν 190/2019 ΠΡΑΞΗ του. Ελεγκτικού Συνεδρίου

Συγκεκριμένα, το Κλιμάκιο δεν έκανε δεκτή την απορριπτική αιτιολογία της Αναπληρώτριας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό, σύμφωνα με την οποία «η ανωτέρω μετατροπή του ωραρίου εργασίας δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 1γ του άρθρου 8 του προαναφερθέντος νόμου, δοθέντος ότι στον ως άνω Δήμο υπηρετούσαν ήδη, κατά τον κρίσιμο χρόνο, υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του ίδιου κλάδου και κατηγορίας, οι συμβάσεις των οποίων δεν είχαν λήξει». Ωστόσο με την απόφασή του Ι΄Τμήμα του ΕΣ «κρίνει ότι το προσωπικό που εργάζεται σε θέσεις εργατών καθαριότητας του Δήμου ΧΧΧ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δεν ανήκει στην ίδια ειδικότητα/κλάδο με εκείνη, στην οποία ανήκουν οι δικαιούχοι των ελεγχόμενων χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής και επομένως δεν καλύπτουν όμοιες υπηρεσιακές ανάγκες, οι οποίες εν προκειμένω συνίστανται στην καθαριότητα των σχολικών κτιρίων του Δήμου.

Επομένως, ο λόγος διαφωνίας, με τον οποίο προβάλλεται ότι συντρέχει εν προκειμένω η αρνητική προϋπόθεση του άρθρου 8 παρ. 1γ του ν. 4368/2016 πρέπει να απορριφθεί, σύμφωνα με όση ήδη εκτέθηκαν, ως αβάσιμος», τονίζεται στην απόφαση. Προστίθεται δε ότι «οι εντελλόμενες με τα ελεγχόμενα χρηματικά εντάλματα πληρωμής δαπάνες είναι νόμιμες και, συνεπώς, αυτά θα μπορούσαν να θεωρηθούν, αν δεν είχε λήξει το οικονομικό έτος, τις πιστώσεις του οποίου βαρύνουν .