Τακτική συνεδρίαση του ΔΣ στίς 17/6

aparaskevi-images.gr

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) σας προσκαλώ σε Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 17.06.2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00  με θέματα:

  1. Έγκριση Τροποποίησης Απόφασης Υλοποίησης Με Ιδία Μέσα του Υποέργου 1 «Συγκρότηση και λειτουργία Δομής Κοινωνικού Παντοπωλείου» της Πράξης με τίτλο «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αγίας Παρασκευής» MIS 5001556 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ν. Κωβαίος-Ντούσκος).
  2. Έγκριση Τροποποίησης Απόφασης Υλοποίησης Με Ιδία Μέσα του Υποέργου 2 «Συγκρότηση και λειτουργία Δομής Σίτισης» της Πράξης με τίτλο «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αγίας Παρασκευής» MIS 5001556 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ν. Κωβαίος-Ντούσκος).
  3. Έγκριση Τροποποίησης Απόφασης Υλοποίησης Με Ιδία Μέσα του Υποέργου 3 «Συγκρότηση και λειτουργία Δομής Κοινωνικού Φαρμακείου» της Πράξης με τίτλο «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αγίας Παρασκευής» MIS 5001556 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ν. Κωβαίος-Ντούσκος).
  4. Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης: ‘Ανάπλαση οδού Αιγαίου Πελάγους από την οδό Ελβετίας προς και έως την οδό Γραβιάς (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Β. Σάρκουλας).
  5. Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για το έργο: ‘Ανάπλαση οδού Αιγαίου Πελάγους από την οδό Ελβετίας προς και έως την οδό Γραβιάς’ στον άξονα προτεραιότητας 1 (Α.Π.1) ‘Αστική αναζωογόνηση 2019’ του χρηματοδοτούμενου προγράμματος ‘Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου’ 2019-2020 του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Β. Σάρκουλας).
  6. Λήψη απόφασης για την κάλυψη από ιδίους πόρους (ΣΑΤΑ) του επιπλέον πόσου από τη χρηματοδότηση του έργου: : ‘Ανάπλαση οδού Αιγαίου Πελάγους από την οδό Ελβετίας προς και έως την οδό Γραβιάς’ στον άξονα προτεραιότητας 1 (Α.Π.1) ‘Αστική αναζωογόνηση 2019’ του χρηματοδοτούμενου προγράμματος ‘Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου’ 2019-2020 του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας και την αντίστοιχη τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Β. Σάρκουλας).
  7. Έγκριση του τρόπου και χρόνου υλοποίησής του Θερινού  Προγράμματος  Ημερήσιας Δημιουργικής Απασχόλησης έτους 2020   καθώς και των προϋποθέσεων διαδικασίας κατάθεσης αιτήσεων (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Λέκκας).
  8. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου στον «ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ “ΠΑΝΔΩΡΑ”»  για διενέργεια αγοράς καταναλωτών (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).