Τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 24/6

Σύμφωνα με στις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) στις 24.06.2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 με θέματα:

 1. Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 2020 ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Π. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ».
 2. Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης στοχοθεσίας  οικονομικού έτους 2020 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ».
 3. Λήψη απόφασης για την έγκριση Α΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2020 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ».
 4. Έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης του έργου «ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ».
 5. Ορισμός τριμελούς Επιτροπής με τους αναπληρωτές της για τη διενέργεια διαγωνισμού του έργου «ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. γ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 4412/16  και το άρθρο 24 του Ν. 4690/2020.
 6. Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Νομικού Προσώπου με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγίας Παρασκευής.
 7. Λήψη απόφασης επί της από 23-12-2019 αιτήσεως της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Π. ΧΑΤΖΗΜΠΑΗΛΟΣ – Ι. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.» και με δ.τ. ΄΄TECHNOIKO΄΄ περί συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς.
 8. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 104,00€ στην κα Μ.Χ.
 • Έγκριση της υπ’ αριθμ. 242/2020 απόφασης ανάθεσης Δημάρχου που αφορά «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων – μηχανημάτων» με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, λόγω της έξαρσης του κορωνοϊού, στα πλαίσια πρόληψης κινδύνου  διάδοσης του.
 • Έγκριση της υπ’ αριθμ. 244/2020 απόφασης ανάθεσης Δημάρχου που αφορά «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ ΑΡΠΑΓΗ» με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, λόγω της έξαρσης του κορωνοϊού, στα πλαίσια πρόληψης κινδύνου  διάδοσης του.
 • Έγκριση της υπ’ αριθμ. 272/2020 απόφασης ανάθεσης Δημάρχου που αφορά «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΥΛΛΟΥ ΑΕΡΟΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΔΥΟ ΕΜΒΟΛΑ» με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, λόγω της έξαρσης του κορωνοϊού, στα πλαίσια πρόληψης κινδύνου  διάδοσης του.