Τακτική συνεδρίαση ΔΣ στίς 1/7

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) σας προσκαλώ σε Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 01.07.2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00  με θέματα:

  1. Λήψη απόφασης για την έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (εισήγηση: Πρόεδρος κα Ε. Καψοκεφάλου).
  2. Έγκριση 6ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2020 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. T. Κωστόπουλος).
  3. Λήψη απόφασης για τη σύσταση σαράντα επτά (47) προσωρινών προσωποπαγών θέσεων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) των ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Π. κατ’ εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων” (εισήγηση: Πρόεδρος ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Π. κα. Η. Αντωνοπούλου – Πανάγου).
  4. Λήψη Απόφασης για γνωμοδότηση σχετικά με την ανάληψη του κόστους λειτουργίας  παραρτημάτων Νηπιαγωγείων του Δήμου μας σε ό,τι αφορά λειτουργικές δαπάνες και δαπάνες συντήρησης (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Λέκκας).
  5. Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Νομικού Προσώπου με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Λέκκας).
  6. Λήψη απόφασης για ορισμό υπαλλήλου υπολόγου διαχειριστή του έργου: «Μελέτες για τη δημιουργική επανάχρηση ιδιοκτησίας Ιόλα στο Δήμο Αγίας Παρασκευής» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Τ. Κωστόπουλος).
  7. Λήψη απόφασης για ορισμό υπαλλήλου υπολόγου διαχειριστή του χρηματοδοτούμενου από την ΣΑΕΠ 085/1 έργου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΤΣΔΑ) (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Τ. Κωστόπουλος).
  8. Συγκρότηση Εκτιμητικής Επιτροπής (Επιτροπής Αξιολόγησης) για την μίσθωση και την εκμίσθωση ακινήτων, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ. 270/1981 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Αργυρός).

Λήψη απόφασης για την κοπή ή μη ενός (1) δέντρου (προύνος) επί της οδού Γαρυττού αρ. 118, Ο.Τ.154, στο Δήμο Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. κ. Β. Ζορμπάς).