Σε απόσταση αναπνοής από την έναρξη των εργασιών ανέγερσης το νέο Δημαρχείο Αγίας Παρασκευής

Στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής την 1η Σεπτεμβρίου 2020 έρχεται προς συζήτηση θέμα που αφορά την ανέγερση του Δημαρχείου Αγίας Παρασκευής. Η εισήγηση αφορά

«Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής σχετικά με την επάρκεια των επανορθωτικών μέτρων του οικονομικού φορέα «ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε.», προσωρινού αναδόχου του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ», συνολικού προϋπολογισμού 17.000.000,00€ (πλέον ΦΠΑ 24%) και την έγκριση του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για τον έλεγχο των δικαιολογητικών του 2ου μειοδότη». (30ο θέμα)

Τι σημαίνει αυτό για την Αγία Παρασκευή

Μετά την έκδοση της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής ανοίγει ο δρόμος για την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου.

Τελευταίες εκκρεμότητες ο έλεγχος της διαγωνιστικής διαδικασίας από το Ελεγκτικό Συνέδριο και η προσκόμιση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου από την εργοληπτική επιχείρηση «ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε.», προσωρινή μειοδότη του έργου. Διαδικασίες που εκτιμάται ότι μπορούν να ολοκληρωθούν εντός των δύο προσεχών μηνών. Με την αίσια ολοκλήρωση των διαδικασιών αυτών, θα εγκατασταθεί ο εργολάβος και θα αρχίσουν οι εργασίες πριν το τέλος του έτους. Ένα έργο που οι πολίτες της Αγίας Παρασκευής το αναμένουν περισσότερο από μια δεκαετία.

Για το σχεδιασμό του Δημαρχείου πραγματοποιήθηκε Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός που ολοκληρώθηκε το 2003 επί δημαρχίας Βασίλη Γιαννακόπουλου, ενώ τον Ιούνιο του 2013 επί δημαρχίας Βασίλη Ζορμπά εκδίδεται η οικοδομική άδεια από την Υπηρεσία Δόμησης. Στην πορεία εκπονήθηκαν όλες οι μελέτες εφαρμογής που έτυχαν όλων των απαραίτητων εγκρίσεων από τα εκάστοτε Δημοτικά Συμβούλια και της τελικής θεώρησης της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών και το έργο εντάχθηκε για χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής. Με την ανάληψη της διοίκησης της Περιφέρειας από τον κ. Γιώργο Πατούλη αποτέλεσε μια από τις πρώτες προτεραιότητες, όπως τόνισε πρόσφατα ο Αντιπεριφερειάρχης Β. Γιαννακόπουλος.

Όσον αφορά την πλευρά του Δήμου, τόσο ο Δήμαρχος Βασίλης Ζορμπάς (από την πρώτη θητεία του ακόμα) όσο και ο Γ.Γ. Μιλτιάδης Κύρκος και ο Αντιδήμαρχος Τ/Υ Βασίλης Σάρκουλας αφοσιώθηκαν στην προσπάθεια επίσπευσης των διαδικασιών για την ανέγερσή του και ήταν ένα από τα εμβληματικά έργα που αφορούν την Αγία Παρασκευή και που τους απασχόλησαν στη συνάντηση με το κ. Πατούλη τον Μάιο του 2020.