ΚΑΠ 106.449.966,16 € στους Δήμους (574.622,32) για την Αγία Παρασκευή

Με απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως, κατανομή από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», ποσού 106.449.966,16 €, το οποίο αποδίδεται ως ένατη (Θ΄) τακτική επιχορήγηση έτους 2020 σε όλους τους Δήμους της Χώρας.