Τακτική συνεδρίαση Δ.Σ στίς 16/9

????????????????????????????????????

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) σας προσκαλώ σε Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 16.09.2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00  με θέματα:

  1. Έγκριση ή μη εισηγητικής έκθεσης Α΄ τριμήνου 2020 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δήμου (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Τ. Κωστόπουλος).
  2. Έγκριση ή μη εισηγητικής έκθεσης Β΄ τριμήνου 2020 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δήμου (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Τ. Κωστόπουλος).
  3. Λήψη Απόφασης για τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 85/2020 (ΑΔΑ: ΩΝ7ΔΩ6Υ-3ΛΛ) Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί ίδρυσης παραρτημάτων Νηπιαγωγείων του Δήμου μας (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Λέκκας).
  4. Λήψη απόφασης περί κρίσεως του, επί των οδών Αλεξ. Παναγούλη αριθ. 16, Κανάρη και Παύλου Μελά, στο Ο.Τ. 235, ακινήτου, εκτάσεως 1.971,95 τετρ. μέτρων, ως του μόνου κατάλληλου για την εκπλήρωση δημοτικού σκοπού μετεγκατάστασης των υπηρεσιών Πρασίνου, Αυτεπιστασίας και του Διοικητικού Προσωπικού της Καθαριότητας, του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Δάβαρη).
  5. Λήψη απόφασης περί υποβολής προσφοράς στο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Γεωργίου Κουρτέση, το οποίο έχει εκδώσει την από 30-9-2019 διακήρυξη, για τη μίσθωση και τη μετεγκατάσταση των υπηρεσιών Πρασίνου, Αυτεπιστασίας και του Διοικητικού Προσωπικού της Καθαριότητας, του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Δάβαρη).
  6. Συγκρότηση Οργάνων Διενέργειας Δημοπρασιών, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Π.Δ. 270/1981 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Αργυρός).
  7. Λήψη απόφασης που αφορά σε «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΕ ΔΥΟ (2) ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ»  για: α) την αποδοχή της χρηματοδότησης ύψους  328.346,50€ και των όρων ένταξης της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5069619 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020», β) την κάλυψη του μη επιλέξιμου ποσού της πράξης ύψους 6.453,50 € από πόρους του Δήμου και την εγγραφή του ποσού αυτού στον προϋπολογισμό του Δήμου και γ) την εξουσιοδότηση προς το Νόμιμο Εκπρόσωπο του Δήμου Αγίας Παρασκευής για τις περαιτέρω ενέργειες (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Β. Σάρκουλας).
  8. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου στην «ΔΕΣΜΟΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για διενέργεια αγοράς καταναλωτών (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).