Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 20/10

Σύμφωνα με στις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Λ. Μεσογείων 415-417)στις 20.10.2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ. με θέματα:

  1. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ.
  2. Τροποποίηση, με παράταση του χρόνου παροχής υπηρεσιών και διάρκειας της με Α.Π. 1893/24-01-2020 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 20SYMV006196397), μεταξύ του Δήμου Αγίας Παρασκευής  και της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΚΕ», που αφορά την «Οργάνωση και Λειτουργία “Κέντρου Γυναίκας” του Δήμου Αγίας Παρασκευής για το έτος 2019-2020», CPV: 79411000-8, αντί του ποσού των 59.500,00€ ποσού  πλέον Φ.Π.Α. 24% ύψους 14.280,00€, σύνολο 73.780,00€. 
  3. Έγκριση ή μη των πρακτικών αποσφράγισης-ελέγχου και αξιολόγησης, δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών, της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης και προσωρινή κατακύρωση για τον ανοικτό διαγωνισμό με Α/Α 95199 συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, για τις «ΔΑΠΑΝΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ».
  4. Λήψη απόφασης για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ “ΠΕΥΚΑΚΙΑ” ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ»
  5. Απόδοση Λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής ποσού 32,18€  σε βάρος του ΚΑ00.6495.17 με τίτλο «Δαπάνες αντιγράφων από το Κτηματολογικό Γραφείο (αποσπάσματα κτηματολογικών πινάκων, συμβόλαια, διαγράμματα κ.λ.π.)» και απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.
  6. Απόδοση Λογαριασμού Εντάλματος προπληρωμής ποσού 500,00€ και απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.

                                                          Αγία Παρασκευή  16-10-2020

                                                                       Ο Πρόεδρος – Δήμαρχος

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ