Σχολικά γεύματα: Ένταξη νέων σχολικών μονάδων στο πρόγραμμα – Τα κριτήρια

Με απόφαση της υφυπουργού Παιδείας κ.Σοφίας Ζαχαράκη, ζητείται από τις διευθύνσεις εκπαίδευσης να υποδείξουν νέα σχολεια για διανομή σχολικών γευμάτων.


Το σχετικό έγγραφο που εκδόθηκε σήμερα αναφέρει:

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. Φ.14/ΦΜ/108048/Δ1/18-8-20 Υ.Α. (Β’ 3606) με θέμα: «Υλοποίηση του προγράμματος «Σχολικά Γεύματα» στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας για το σχολικό έτος 2020 – 2021» και λαμβάνοντας υπόψη α. τη με αρ. πρωτ. Φ.14/ΦΜ/132457/133746/Δ1/5-10-2020 Εγκύκλιο με θέμα «Υλοποίηση προγράμματος “Σχολικά Γεύματα” σε σχολικές μονάδες Α/θμιας Εκπ/σης για το σχ. έτος 2020- 21, σχεδιασμός καταγραφής τελικών συμμετεχόντων» και β. το με αρ. πρωτ. 09-73686/21-10-20 έγγραφο του ΟΠΕΚΑ με θέμα «Πρόγραμμα Σχολικών Γευμάτων» (συν. 1) με το οποίο ορίζεται ο τελικός αριθμός διαθέσιμων μερίδων ανά γεωγραφική περιοχή, παρακαλούμε όπως μας υποδείξετε τις νέες σχολικές μονάδες (δημόσια δημοτικά σχολεία) στους Δήμους περιοχής ευθύνης σας σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα (συν. 2), προκειμένου να ενταχθούν στο ανωτέρω πρόγραμμα.

Τα κριτήρια επιλογής (ενδεικτικά) των σχολικών μονάδων
* Οι σχολικές μονάδες που στεγάζονται σε γειτονιές που παρουσιάζουν σημαντικά οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα

* Οι σχολικές μονάδες που συγκεντρώνουν σημαντικό αριθμό μαθητών που ζουν σε νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο φτώχειας
* Οι σχολικές μονάδες που συγκεντρώνουν σημαντικό αριθμό μαθητών που ζουν σε συνθήκες σοβαρής υλικής αποστέρησης,
* Οι σχολικές μονάδες που συγκεντρώνουν αυξημένο αριθμό μαθητών που προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα αφορά στο σύνολο των μαθητών/τριών που φοιτούν στις σχολικές μονάδες που τελικά θα επιλεγούν. Τέλος, επισημαίνεται ότι ο συνολικός αριθμός των εγγεγραμμένων μαθητών/τριών που φοιτούν στις προτεινόμενες σχολικές μονάδες δε θα πρέπει να ξεπερνά τον αριθμό των υπόλοιπων διαθέσιμων γευμάτων κάθε περιοχής, όπως αυτό καταγράφεται στον επισυναπτόμενο πίνακα (συν. 2).

Παρακαλούμε για τη συμπλήρωση και ηλεκτρονική αποστολή του επισυναπτόμενου πίνακα (συν. 3) σε μορφή EXCEL στην ηλεκτρονική διεύθυνση spudonpe@minedu.gov.gr μέχρι την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2020. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία

Δείτε το έγγραφο σε μορφή PDF