Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 4/11

Σύμφωνα με στις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Λ. Μεσογείων 415-417)στις 04.11.2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00π.μ. με θέματα:

  1. Λήψη απόφασης για ακύρωση της υπ΄ αρ. 66/2020 μελέτης  και την έγκριση νέας μελέτης και τευχών δημοπράτησης και την κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την κατασκευή του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΕ ΔΥΟ (2) ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ».
  2. Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΕΩΝΙΔΟΥ».
  3. Οικονομικές Ενισχύσεις Απόρων.
  4. Έγκριση ή μη των πρακτικών αποσφράγισης-ελέγχου και αξιολόγησης, δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών, της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης και προσωρινή κατακύρωση για τον ανοικτό διαγωνισμό με Α/Α 95199 συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, για τις «ΔΑΠΑΝΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ».
  5. Εξειδίκευση πίστωσης για την Επιχορήγηση σε Αθλητικά Σωματεία.

                                                          Αγία Παρασκευή  30-10-2020

                                                                       Ο Πρόεδρος – Δήμαρχος

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ