1 Νοεμβρίου 2020 – Τι ισχύει με την ΥΔΟΜ Αγίας Παρασκευής; Που θα απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι;

Σχετικά με τις Υπηρεσίες Δόμησης (ΥΔΟΜ), που λειτουργούν υπό την ευθύνη των Δήμων πλέον, για την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης το Υπουργείο Εσωτερικών προχώρησε σε σημαντική τροπολογία. Σύμφωνα με αυτή κάθε δήμος υποχρεούται να δημιουργήσει τη δική του ΥΔΟΜ ακόμη κι ας μην προβλέπεται από τον οικείο Οργανισμό. Χρονολογία έναρξης ισχύς είναι η 1η Νοεμβρίου 2020.

Ως γνωστόν στο δήμο Αγίας Παρασκευής λειτουργεί Υπηρεσία Δόμησης που καλύπτει τις ανάγκες 6 όμορων δήμων. Πολλάκις έχουμε αναφερθεί στις δυσκολίες που υπάρχουν τόσο στην εξυπηρέτηση των πολιτών και των μηχανικών, στην αριθμητική ανεπάρκεια του προσωπικού και την έλλειψη χώρου για την φύλαξη και την διαχείριση των χιλιάδων φακέλων. Τονίσαμε πολλές φορές την ανάγκη να αναλάβουν τις ευθύνες τους και μέρος των εξόδων λειτουργίας και οι υπόλοιποι δήμοι. Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση «η εν λόγω πρακτική κρίθηκε αποτυχημένη τόσο από διοικητικής, όσο και από λειτουργικής άποψης, κατά τον δε Συνήγορο του Πολίτη προκάλεσε «ακραία φαινόμενα κακοδιοίκησης».

Τώρα η τροπολογία έρχεται να μας δικαιώσει.

Αυτό που δεν γνωρίζουμε είναι τι γίνεται με το δήμο Αγίας Παρασκευής. Από σήμερα 1/11/2020, ή έστω από αύριο που είναι η πρώτη εργάσιμη ημέρα θα εξακολουθεί να λειτουργεί η ΥΔΟΜ όπως και πριν ή οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στους οικείους δήμους;

Να σημειωθεί ότι από το υπουργείο δεν έχει δοθεί κάποια παράταση εφαρμογής της τροπολογίας.

 Μήπως ο Δήμος Αγίας Παρασκευής οφείλει να προβεί σε ανακοίνωση για το τι ισχύει; Που θα απευθυνθούν από αύριο οι πολίτες και οι μηχανικοί;

Το Γενικό Αρχείο Ασπροπύργου που φιλοξενεί φακέλους και της ΥΔΟΜ Αγ. Παρασκευής

Τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών

Επί του άρθρου 4 ορίζεται

«Με τις προτεινόμενες διατάξεις του άρθρου 4, από 1.11.2020 συστήνεται και λειτουργεί σε κάθε δήμο Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ) –ανεξάρτητα αν έχει προβλεφθεί στον οικείο Οργανισμό. Η ανάγκη δια νόμου σύστασης και λειτουργίας ΥΔΟΜ ανέκυψε διότι δέκα χρόνια μετά την έναρξη εφαρμογής του ν. 3852/2010, συνεχίζεται ανεπίτρεπτα η υποστήριξη δήμων από έτερους δήμους για την άσκηση των αρμοδιοτήτων δόμησης, αλλά και τεχνικών υπηρεσιών. Η εν λόγω πρακτική κρίθηκε αποτυχημένη τόσο από διοικητικής, όσο και από λειτουργικής άποψης, κατά τον δε Συνήγορο του Πολίτη προκάλεσε «ακραία φαινόμενα κακοδιοίκησης» (βλ. αναλυτικά Αιτιολογική Έκθεση Α’ Κεφαλαίου του ν. 4674/2020). Παρά τη θεσμοθέτηση ενός νέου και καινοτόμου πλαισίου τον περασμένο Μάρτιο (ν. 4674/2020), για λόγους αποκλειστικά οφειλόμενους στις έκτακτες ανάγκες που προκάλεσαν τα μέτρα κατά του κορωνοϊού, δίνεται μία εξαιρετικά περιορισμένης διάρκειας παράταση της διοικητικής υποστήριξης, για την οριστική μετάβαση των δήμων στο νέο θεσμικό πλαίσιο κατά την 1η.11.2020

Ειδικότερα το Άρθρο 4 της τροπολογίας αναφέρει τα εξής:

Άρθρο 4

Πλήρης άσκηση αρμοδιοτήτων Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης από τους ΟΤΑ α’ βαθμού

1. Το άρθρο 97Α του ν. 3852/2010 (Α’ 87) αντικαθίσταται ως εξής :

«Άρθρο 97Α Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ)

 1. Από την 1η.11.2020, εκτός από τις υπηρεσιακές μονάδες που προβλέπονται στο άρθρο 97,σε κάθε δήμο λειτουργεί υποχρεωτικά Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ), σε επίπεδο Τμήματος.

2. Εφόσον ο Δήμαρχος διαπιστώνει αδυναμία λειτουργίας της Υπηρεσίας Δόμησης, οι αρμοδιότητες της ΥΔΟΜ ασκούνται κατά την παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4674/2020 (Α’ 53) ή το άρθρο 99 του ν. 3852/2010 (Α’ 87).

3. Η δομή και οι οργανικές θέσεις της ΥΔΟΜ ορίζονται με την πρώτη τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του οικείου δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α’ 134). Η ρύθμιση του προηγούμενου εδαφίου δεν έχει εφαρμογή στους δήμους που έχουν συγκροτήσει ΥΔΟΜ στους Οργανισμούς τους και δεν κωλύει τη λειτουργία των Υπηρεσιών Δόμησης από την ημερομηνία της παρ. 1.»

2. Ως χρόνος έναρξης άσκησης από τους δήμους των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάστηκαν σε αυτούς, στο πλαίσιο των οριζομένων στην περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 95 του ν. 3852/2010, για τις οποίες παρέχεται κατά τη δημοσίευση του παρόντος διοικητική υποστήριξη, ορίζεται  η 1η.11.2020. Μέχρι τις 31.10.2020 συνεχίζουν να εφαρμόζονται και οι ρυθμίσεις των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 95 του ν. 3852/2010. Η παρ. 1 του άρθρου 1 της από 31.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4147/2013 (Α΄ 98), συνεχίζει να ισχύει.

3. Εκκρεμείς δίκες κατά την 1η.11.2020, που αφορούν υποθέσεις στο πλαίσιο της παροχής διοικητικής υποστήριξης, συνεχίζονται αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διατύπωση από τον δήμο στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου αφορά η προσβληθείσα πράξη. Ανεκτέλεστες  δικαστικές αποφάσεις κατά διοικητικών πράξεων που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της διοικητικής  υποστήριξης από 1.1.2011 έως 31.8.2020, εκτελούνται από τον δήμο στα διοικητικά όρια του οποίου αφορά η προσβαλλόμενη πράξη.

4. Εκκρεμείς υποθέσεις κατά την 1η.11.2020 στο πλαίσιο παροχής διοικητικής υποστήριξης συνεχίζονται από τον κατά τόπο αρμόδιο δήμο. Για την παράδοση των φακέλων των υποθέσεων αυτών συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής από τους ενδιαφερόμενους δήμους με ρητή αναφορά του σταδίου εκκρεμότητας της σχετικής  υπόθεσης. Αντίγραφο του πρωτοκόλλου υποβάλλεται στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση έως 31.12.2020. Φάκελοι αρχειοθετημένων υποθέσεων, που καταρτίσθηκαν από τις υπηρεσίες που παρείχαν τη διοικητική υποστήριξη, παραμένουν στα αρχεία τους. 5. α. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται το άρθρο 5 του ν. 4674/2020.

β. Από την 1η.11.2020 καταργείται η παρ. 4 του άρθρου 205 του ν. 3852/2010.