Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 11/11

προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 11.11.2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00π.μ. με θέματα:

  1. Λήψη απόφασης «Περί άσκησης παρέμβασης στο Τριμελές Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, υπέρ του κύρους της υπ’ αριθ.1292/2020 απόφασης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), ενόψει ασκήσεως αίτησης αναστολής κατ’ αυτής από την εταιρεία ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕ».
  2. Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης για τον συνοπτικό διαγωνσιμό «Ενοικίαση Χριστουγεννιάτικου Στολισμού» προϋπολογισμού 59.500,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%.
  3. Έγκριση ή μη του πρακτικού αποσφράγισης – ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ».
  4. Έγκριση της υπ’ αριθ. 89/2020 μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης του συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΩΝ» προϋπολογισμού 68.448,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

                                                          Αγία Παρασκευή  06-11-2020

                                                                       Ο Πρόεδρος – Δήμαρχος

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ