Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 18/11 μέσω τηλεδιάσκεψης

Σύμφωνα με στις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 18.11.2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00π.μ. με θέματα:

  1. Κατάρτιση σχεδίου 14ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.
  2. Συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ. 198/2020 απόφασης της Ο.Ε. όπως αυτή εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμ. 126/2020 Α.Δ.Σ. «περί αποδοχής των όρων και έγκρισης  σύναψης σύμβασης δανείου ποσού δύο εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (€2.750.000,00) με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Aνώνυμη Εταιρεία» και παροχή εμπράγματων και λοιπών ασφαλειών στην παραπάνω τράπεζα προς εξασφάλιση του δανείου για την απαλλοτρίωση του Ο.Τ. 119 (πρώην εκπαιδευτήρια Μακρή) για τη στέγαση σχολικής κοινότητας».
  3. Έγκριση της υπ’ αριθ. 103/2020 Μελέτης και κατάρτιση των όρων Διακήρυξης του Δημοσίου συνοπτικού Διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «Υποστήριξη και προμήθεια νέων εκδόσεων των λογισμικών Οικονομικής Διαχείρισης – Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και Μισθοδοσίας ΒΙ – BI Easy Connect».
  4. Έγκριση μελέτης του έργου «ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ-  ΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσής του.
  5. Έγκριση ή μη του πρακτικού αποσφράγισης-ελέγχου και αξιολόγησης, δικαιολογητικών κατακύρωσης, της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης και προσωρινή κατακύρωση για τον ανοικτό διαγωνισμό με Α/Α 91602 συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, για τις «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ».
  6. Έγκριση Πρακτικού IV της Επιτροπής Διαγωνισμού, για την ανάδειξη Αναδόχου της μελέτης «ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ».
  7. Έγκριση ή μη πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των Ενστάσεων για το συνοπτικό διαγωνισμό: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020-2021».
  8. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής & ποιοτικής παραλαβής της προμήθειας «Τροφοδοσία Εκλογικών Τμημάτων».

                                                          Αγία Παρασκευή  13-11-2020

                                                                       Ο Πρόεδρος – Δήμαρχος

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ZΟΡΜΠΑΣ