Τακτική συνεδρίαση Δ.Σ στίς 18/11 θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) σας προσκαλώ σε Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 18.11.2020 Έγκριση 14ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2020 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Τ. Κωστόπουλος). ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00  με θέματα:

  1. Συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ. 198/2020 απόφασης της Ο.Ε. όπως αυτή εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμ. 126/2020 Α.Δ.Σ. «περί αποδοχής των όρων και έγκρισης  σύναψης σύμβασης δανείου ποσού δύο εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (€2.750.000,00) με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Aνώνυμη Εταιρεία» και παροχή εμπράγματων και λοιπών ασφαλειών στην παραπάνω τράπεζα προς εξασφάλιση του δανείου για την απαλλοτρίωση του Ο.Τ. 119 (πρώην εκπαιδευτήρια Μακρή) για τη στέγαση σχολικής κοινότητας» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Τ. Κωστόπουλος).
  2. Λήψη απόφασης «Περί επιστροφής των  αναγκαστικώς εισπραχθέντων προσαυξήσεων, σε οφειλέτες που δικαιολογημένα και για λόγους ανώτερης βίας απώλεσαν την προθεσμία του ν. 4611/2019 (από 17-5-2019 έως 31-12-2019)  για την εξόφληση των οφειλών τους προς το Δήμο, χωρίς αυτές. Σχετική και η υπ’ αριθ. 47/2020 απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου» (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).
  3. Αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής» (ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Π). κατόπιν εκλογικής διαδικασίας του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Παιδικών Σταθμών Δήμου Αγίας Παρασκευής   (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).

Κοινοποίηση                                                     Αγία Παρασκευή 13-11-2020