Φιλόδημος ΙΙ: Παράταση για 4 Προσκλήσεις έως το Δεκέμβριο 2021

Τέσσερεις Αποφάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορούν Προσκλήσεις του Προγράμματος “Φιλόδημος ΙΙ”, δημοσιεύθηκαν την 19η Νοεμβρίου.

Πρόκειται για τις Αποφάσεις 79234/16.11.2020, 79147/16.11.2020, 79120/18.11.2020 και 79095/18.11.2020, που τροποποιούν αντιστοίχως τις εξής Προσκλήσεις

– την Πρόκληση ΙΙΙ «προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των Δήμων της Χώρας»,

– την Πρόσκληση VI «σύνταξη/επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης (Masterplan) και σύνταξη/επικαιροποίηση Σχεδίων Ασφάλειας Νερού»,

– την Πρόσκληση VIII«εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της Χώρας»,

– την Πρόσκληση IX«κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες».

Σε όλες τις ανωτέρω, η τροποποίηση αφορά τη διάρκεια εφαρμογής, η οποία παρατείνεται ώστε το Πρόγραμμα να υλοποιείται έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.