Πρόσληψη (5) ατόμων στη Διεύθυνση Καθαριότητας στόν Δήμο Αγίας Παρασκεύης

Ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής, έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/10.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2190/1994.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 212 του Ν.3584/2007

4. Τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν.4764/2020.

5. Την αρ.: 3/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Πρόσληψη προσωπικού για απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες μέχρι οκτώ μήνες, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Διαχείρισης Απορριμμάτων».

6. Την από 7/1/2021 βεβαίωση πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των κατεπειγουσών αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Διαχείρισης Απορριμμάτων, συνολικού αριθμού πέντε (5) ατόμων, διάρκειας μέχρι οκτώ (8) μήνες ως εξής:

– Πέντε (5) Εργάτες Καθαριότητας (ΥΕ)

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1. Να είναι Έλληνες Πολίτες

2. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 μέχρι 65 ετών

3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν

4. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση, κ.τ.λ.)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑΡ. ΑΤΟΜΩΝΔΙΑΡΚΕΙΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ5Έως 8 ΜΗΝΕΣΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ1.Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.2.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.3.Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο Α΄ μέρος του κεφ. Β΄(Προσόντα και Κωλύματα διορισμού) του Ν.3584/2007.4.Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνονται οι φορείς του δημοσίου στους οποίους εργάστηκαν κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο (12 μήνες).

*Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν απλή αίτηση με συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποκλειστικά μόνο μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dimosagiasparaskevis@agiaparaskevi.gr.

Πληροφορίες : 213 2004 565 (Φράγκος Φλωρέντιος & Μάνδρου Ελένη ).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 21/01/2021 έως και 22/01/2021.