Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 03.02.2021

Σύμφωνα με στις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 03.02.2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00π.μ. με θέμα:

  1. Κατάρτιση – έγκριση προϋπολογισμού και στοχοθεσίας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αγίας Παρασκευής Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου, οικονομικού έτους 2021.
  2. Λήψη απόφασης που αφορά στην αποδοχή χρηματοδότησης ύψους 59.520,00 € για την πράξη «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Αγίας Παρασκευής».
  3. Αποδοχή χρηματοδότησης για την Πράξη «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΕΩΝΙΔΟΥ».
  4. Λήψη απόφασης για  την έγκριση 2ης παράτασης της συμβατικής συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΙΟΛΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (Υποέργο 1 της πράξης: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΙΟΛΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ με κωδικό MIS5016102)».
  5. Ορισμός Επιτροπής Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης για την απευθείας ανάθεση  «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ SERVERS ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ (2020)».

                                                          Αγία Παρασκευή  29-01-2021

                                                                       Ο Πρόεδρος – Δήμαρχος

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ