Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής μέσω τηλεδιάσκεψης στις 10/2/21

Σύμφωνα με στις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4555/18 καλείστε να προσέλθετε σε Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 10.02.2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30π.μ. με θέματα:

Κατάρτιση σχεδίου Προϋπολογισμού και στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2021.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα κατόπιν της υπ’ αριθμ. 14335/04.02.2021 απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Αγία Παρασκευή  08-02-2021

                                         Ο Πρόεδρος – Δήμαρχος

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ