7η & 8η Τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ μέσω τηλεδιάσκεψης στις 17/2/2021

7-Συνεδρίαση

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/18, της παρ. 4 του άρθ. 163 του Ν. 3463/2009 και της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) σας προσκαλώ σε Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 17.02.2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00  με θέματα:

1 Υποβολή των Οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2019 του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – κ. Τ. Κωστόπουλος).

8-Συνεδρίαση

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) σας προσκαλώ σε Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 17.02.2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00  με θέματα:

  1. Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Αγίας Παρασκευής και των Νομικών του Προσώπων οικονομικού έτους 2021 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Τ. Κωστόπουλος).
  2. Συγκρότηση Επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής δηµοσίων συμβάσεων, προμηθειών και υπηρεσιών, σύµφωνα µε τον Ν. 4412/16 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).
  3. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων έτους 2021 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Τ. Κωστόπουλος).