Τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ ΠΑΟΔΑΠ στις 8/3

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α΄) προσκαλείσθε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείουτου ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής», η οποία θα διεξαχθεί την  Δευτέρα 8 Μαρτίου 2021, με ώρα ενάρξεως 12.00 έως 14.00

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, θα κοινοποιηθεί σε όλα τα μέλη.

Μόνο θέμα ημερησίας διατάξεως είναι το ακόλουθο:

 

“Λήψη απόφασης για πραγματοποίηση Ετήσιας Συναντήσεως Φιλαρμονικών, με έναρξη το 2021 και πρόταση επιχορηγήσεώς της από το Υπουργείο Πολιτισμού”

Σε περίπτωση τυχόν κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλώ να ειδοποιήσει τον αναπληρωτή του

Με εκτίμηση,

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  Σπυρίδων  Χρ. Παπασπύρος