Ποιοι υπάλληλοι δεν θα επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι στις Δημοτικές Εκλογές

Αλλάζουν τα κωλύματα εκλογιμότητας και τα ασυμβίβαστα όσον αφορά τους Δημόσιους και Δημοτικούς Υπαλλήλους.

Το νέο πλαίσιο ορίζεται στο αρ.8 του υπό διαβούλευση εκλογικού Νομοσχεδίου, που ουσιαστικά αντικαθιστά το αρ.14 του ν.3852/2010, όπως εκείνο είχε αντικατασταθεί από τον ν.4555/2018 και τον ν.4604/2019, τροποποιώντας γενικότερα τα κωλύματα εκλογιμότητας και ασυμβίβαστα των Αιρετών.

Ειδικά για τους Υπαλλήλους Φορέων του Δημόσιου Τομέα και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην περ.ε’ της παρ.2 θεσπίζονται τα εξής:

« Δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι Δήμαρχοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι, Σύμβουλοι Δημοτικών Κοινοτήτων ή Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων: … ε) Υπάλληλοι με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

– του Δημοσίου,

– των Δήμων,

– των Περιφερειών και

– των Νομικών Προσώπων που είναι ενταγμένα στο Μητρώο Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτό ισχύει 10 μήνες πριν από τη διενέργεια των εκλογών, οι οποίοι, κατά και μετά την 1η Ιανουαρίου του έτους διεξαγωγής των εκλογών άσκησαν καθήκοντα προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης ή Τμήματος στους Δήμους στα διοικητικά όρια των οποίων εκτεινόταν η αρμοδιότητα των οργανικών τους μονάδων.

Στο πεδίο εφαρμογής του πρώτου εδαφίου δεν υπάγονται οι Διευθυντές σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και οι Διευθυντές Τμημάτων, μονάδων, κλινικών και εργαστηρίων ιατρικής υπηρεσίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ενώ υπάγονται οι περιφερειακοί Διευθυντές εκπαίδευσης και οι προϊστάμενοι Διευθύνσεων εκπαίδευσης, οι Διευθυντές ιατροί που προΐστανται της Ιατρικής Υπηρεσίας και των Κέντρων Υγείας, καθώς και ο υπεύθυνος συντονιστής της επιστημονικής λειτουργίας Κέντρου Υγείας.»

Περαιτέρω, σύμφωνα με την παρ.4 του ίδιου άρθρου, « δεν μπορούν να είναι Δήμαρχοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι, Σύμβουλοι Δημοτικών Κοινοτήτων ή Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων, Υπάλληλοι με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετούν

– στον ίδιο Δήμο και

– στα πάσης φύσεως Νομικά Πρόσωπα τα οποία έχει συστήσει ή στα οποία μετέχει ο Δήμος.

Το ασυμβίβαστο δεν συντρέχει, αν τα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου παραιτηθούν από τη θέση τους πριν από την ημέρα της εγκατάστασής τους. Αν δεν παραιτηθούν πριν από την ημέρα της εγκατάστασής τους, εκπίπτουν αυτοδικαίως από το αξίωμα. Η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου οφείλει αμελλητί να ενημερώσει τον Επόπτη ΟΤΑ για την έκδοση της σχετικής διαπιστωτικής πράξης. Αν τα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου δεν εκλεγούν ή αν εκλεγούν και λήξει για οποιονδήποτε λόγο η θητεία τους, επανέρχονται αυτοδικαίως στην ενεργό υπηρεσία, σύμφωνα με το αρ.32 του ν.4257/2014. »