Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 22/3

Σύμφωνα με στις διατάξεις του άρθρου του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4555/18 καλείστε να προσέλθετε σε Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) στις 22.03.2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00μ.μ. με θέμα:

  1. Λήψη απόφασης, περί έγκρισης ή μη του σχεδίου του πολυετή προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού 2022 – 2025.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω προθεσμιών

                                                          Αγία Παρασκευή  19-03-2021

                                        Ο Πρόεδρος – Δήμαρχος

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ