Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στίς 24/3

Σύμφωνα με στις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 24.03.2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 με θέματα:

  1. Έγκριση ή μη αιτούντων στο πρόγραμμα απαλλαγής από τα δημοτικά τέλη και τον δημοτικό φόρο.
  2. Σύναψη σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Χαλανδρίου και του Δήμου Αγίας Παρασκευής για την υποστήριξη άσκησης των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας Δόμησης.
  3. Ακύρωση των υπ’ αριθμ. 44/2021 και 45/2021 Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής.
  4. Λήψη απόφασης για την αποδοχή των όρων συμμετοχής της Πρόσκλησης ΑΤ09 του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση  «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας: «Πολιτική Προστασία-Προστασία της δημόσιας υγείας-Τεχνική βοήθεια» με τίτλο: «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος» και την υποβολή της πράξης «Εκπόνηση και Ωρίμανση μελετών για την ανέγερση Παιδικού Σταθμού, ΚΑΠΗ και Δημοτικών Ιατρείων στο Δήμο Αγίας Παρασκευής».
  5. Λήψη απόφασης για την  σκοπιμότητας εκπόνησης μελετών για την ανέγερση Παιδικού Σταθμού, ΚΑΠΗ και Δημοτικών Ιατρείων στο Δήμο Αγίας Παρασκευής που αφορούν στην Πράξη «Εκπόνηση και Ωρίμανση μελετών για την ανέγερση Παιδικού Σταθμού, ΚΑΠΗ και Δημοτικών Ιατρείων στο Δήμο Αγίας Παρασκευής» στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΑΤ09 του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση  «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας: «Πολιτική Προστασία-Προστασία της δημόσιας υγείας-Τεχνική βοήθεια» με τίτλο: «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος»
  6. Λήψη απόφασης για την αποδοχή των όρων συμμετοχής της Πρόσκλησης ΑΤ11 του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση  «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» με τίτλο «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)» και την υποβολή της πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ»
  7. Λήψη απόφασης για την αποδοχή των όρων συμμετοχής της Πρόσκλησης ΑΤ14 του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Παιδεία, πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» με τίτλο «Ελλάδα 1821 – Ελλάδα 2021» και την υποβολή της πράξης «ΙΔΡΥΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1821 ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ»
  1. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού της κλήρωσης και τη συγκρότηση της Επιτροπής σε σώμα για την προσωρινή & οριστική παραλαβή του έργου «ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
  2. Λήψη απόφασης για έκδοση εντάλματος προπληρωμής 6.000,00 € για την αγορά ταχυδρομικών τελών για τη διακίνηση της αλληλογραφίας του Δήμου. 

                                                 Αγία Παρασκευή  19-03-2021

                                                                       Ο Πρόεδρος – Δήμαρχος

  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ